Podmienky používania

1. Všeobecne

1.1. Vitajte na xbitcoin.club („webová stránka“), .

1.2. Webová stránka obsahuje informácie o platformách tretích strán („platformy tretích strán“) na obchodovanie s bitcoinmi („služby“).

1.3. Tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“) upravujú vaše („vy“, „váš“ alebo „používateľ“) používanie webovej lokality alebo služieb. Tieto Podmienky by ste si mali pred používaním Služieb pozorne prečítať v celom rozsahu. Upozorňujeme, že tieto Podmienky predstavujú právne záväznú dohodu medzi Vami a Spoločnosťou a že ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok, musíte okamžite prestať používať Webovú lokalitu. Používaním webovej lokality súhlasíte s podmienkami, ktoré sa priebežne menia a dopĺňajú.

Tieto Podmienky obsahujú naše Zásady ochrany osobných údajov a súhlasom s týmito Podmienkami potvrdzujete, že prijímate a súhlasíte aj s našimi Zásadami ochrany osobných údajov (naše Zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať kliknutím sem).

2. Oprávnenosť

2.1. Webovú lokalitu ste oprávnení používať len v prípade, že spĺňate všetky nasledujúce podmienky:

2.1.1. Máte najmenej 18 rokov;

2.1.2. Máte právo, oprávnenie a spôsobilosť uzavrieť tieto Podmienky a dodržiavať všetky podmienky týchto Podmienok;

2.1.3. Používanie Webovej stránky a/alebo Služieb vám nie je zakázané podľa zákonov krajiny, v ktorej máte bydlisko alebo v ktorej sa nachádzate počas používania Webovej stránky.

2.2. Spoločnosť neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, výslovné ani implicitné, týkajúce sa zákonnosti webovej lokality a/alebo služieb a/alebo používania webovej lokality a/alebo služieb akoukoľvek osobou a nenesie zodpovednosť za akékoľvek nezákonné používanie webovej lokality a/alebo služieb používateľom.

3. Obmedzené územia

3.1. Bez toho, aby bola dotknutá všeobecná platnosť vyššie uvedeného, môže Spoločnosť podľa vlastného uváženia obmedziť dostupnosť Webovej stránky a/alebo Služieb (alebo ich časti) na: (i) akýchkoľvek používateľov na akomkoľvek území („zakázané územia“) a (ii) akýchkoľvek Používateľov, ktorí nedodržiavajú zásady a postupy Spoločnosti v oblasti AML (proti praniu špinavých peňazí) a/alebo KYC (poznaj svojho klienta), alebo (iii) o ktorých sa Spoločnosť odôvodnene domnieva, že ju môžu vystaviť právnym, regulačným, reputačným alebo ekonomickým rizikám.

3.2. Územia [usa’ kanada’ israel] sú z týchto podmienok výslovne vylúčené a predstavujú obmedzené územia.

3.3. Ak sa Spoločnosť odôvodnene domnieva, že akékoľvek právne alebo regulačné prostredie (a/alebo akékoľvek jeho aktuálne alebo navrhované zmeny) na príslušnom území vystaví Spoločnosť právnym, regulačným, reputačným alebo ekonomickým rizikám na takomto území, ak by Spoločnosť pokračovala v poskytovaní alebo sprístupňovaní Webového sídla a/alebo Služieb (alebo akejkoľvek ich časti) Používateľom na tomto území, Spoločnosť Vás môže informovať o svojom rozhodnutí označiť takéto územie za Obmedzené územie a po takomto oznámení ste povinní okamžite prestať používať Webové sídlo a/alebo Služby.

3.4. Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia stanoviť ďalšie požiadavky alebo podmienky pred prijatím používateľov s pobytom v určitých krajinách alebo z určitých krajín. Okrem toho sa berie na vedomie, že ak niektorí používatelia cestujú na zakázané územia, webová lokalita a/alebo služby spoločnosti môžu byť na týchto územiach nedostupné a/alebo zablokované.

4. Zakázané činnosti

4.1. Zaväzujete sa používať Webovú lokalitu a Služby ohľaduplným spôsobom a zaväzujete sa, že nebudete:

4.1.1. odkazovať na webové sídlo a/alebo používať webové sídlo na účely nahrávania, sťahovania, distribúcie, zverejňovania alebo prenosu (a) informácie alebo iný materiál spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek práva vrátane práv duševného vlastníctva, ochrany súkromia alebo akéhokoľvek iného práva; (b) informácie alebo iný materiál, ktorý je zakázané zverejňovať alebo používať, pretože predstavuje hrozbu, ujmu, urážku, ohováranie, hanobenie, rasizmus alebo nevhodný obsah; (c) informácie alebo iný materiál, ktorý obsahuje vírus alebo iný softvér, ktorý môže poškodiť počítačové systémy Spoločnosti alebo tretích strán, alebo spôsobom, ktorý môže obmedziť alebo znemožniť používanie Webovej stránky iným osobám; (d) informácie alebo iné materiály, ktoré porušujú akýkoľvek zákon; alebo (e) informácie alebo iné materiály, ktoré obsahujú reklamu akéhokoľvek druhu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti;

4.1.2. Odstrániť alebo upraviť akékoľvek atribúty, právne upozornenia alebo iné vlastnícke označenia alebo štítky na webovej lokalite;

4.1.3. používať Služby prostredníctvom iného rozhrania ako webovej stránky;

4.1.4. zasahovať do používania Webovej stránky a/alebo Služieb inými Používateľmi;

4.1.5. používať roboty alebo iné automatizované metódy na prístup alebo používanie Webovej lokality a/alebo Služieb;

4.1.6. Nahrávať alebo prenášať (alebo sa pokúšať nahrávať alebo prenášať) bez výslovného súhlasu spoločnosti akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, vrátane, ale bez obmedzenia, webových chýb, súborov cookie alebo iných podobných špionážnych zariadení;

4.1.7. zapojiť sa do „rámovania“, „zrkadlenia“ alebo inej simulácie vzhľadu alebo funkcie Služieb;

4.1.8. Porušovať platné zákony alebo predpisy, podporovať alebo propagovať akúkoľvek nezákonnú činnosť vrátane, okrem iného, porušovania autorských práv, porušovania ochranných známok, ohovárania, narušovania súkromia, krádeže identity, hackingu, crackingu alebo distribúcie falšovaného softvéru;

4.1.9. Vykonávať akékoľvek zmeny a/alebo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do zdrojového kódu webovej lokality a nahrávať akýkoľvek softvér a/alebo aplikácie, ktoré môžu poškodiť alebo spôsobiť škodu spoločnosti, webovej lokalite alebo akejkoľvek inej tretej strane;

4.1.10. rozoberať, dekompilovať alebo inak spätne analyzovať akýkoľvek softvér alebo inú technológiu, ktorá je súčasťou webovej lokality alebo sa používa na poskytovanie služieb.

4.2. Beriete na vedomie, že bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo Spoločnosti, v prípade, že sa Spoločnosť obáva, že Vaše používanie Webovej lokality nie je v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok alebo akýmkoľvek platným zákonom, môže Spoločnosť sledovať Vaše používanie Webovej lokality alebo Služieb, zabrániť Vám v prístupe na Webovú lokalitu, preniesť Vaše vzorce správania na Webovej lokalite tretím stranám a vykonať akékoľvek iné kroky, ktoré Spoločnosť považuje za vhodné na ochranu svojho majetku a/alebo práv a/alebo práv tretích strán.

5. Práva duševného vlastníctva

5.1. Webová lokalita a jej obsah vrátane videomateriálov, textu, fotografií, log, dizajnu, hudby, zvuku, obrázkov, ochranných známok a akéhokoľvek iného obsahu obsiahnutého na webovej lokalite sú chránené právami duševného vlastníctva spoločnosti alebo tretích strán.

5.2. Vo vzťahu medzi Spoločnosťou a Používateľom si Spoločnosť ponecháva všetky práva, vlastnícke práva a záujmy k Webovej stránke a Službám. Používanie webovej lokality a/alebo služieb neudeľuje používateľovi žiadne z práv duševného vlastníctva obsiahnutých na webovej lokalite a/alebo v službách, okrem práva používať webovú lokalitu a/alebo služby v súlade s podmienkami týchto podmienok.

5.3. Používateľ môže používať Webovú stránku a/alebo Služby len na osobné a nekomerčné účely.

5.4. Bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti nesmiete a ani nedovolíte žiadnej inej strane upravovať, dekompilovať, rozoberať, spätne analyzovať, kopírovať, prenášať, vytvárať odvodené diela, prenajímať, sublicencovať, distribuovať, reprodukovať v rámčekoch, opätovne publikovať, škrabať, sťahovať, zobrazovať, prenášať, zverejňovať, prenajímať alebo predávať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, vcelku alebo čiastočne, používať na iné účely ako na používanie Webovej lokality alebo Služieb podľa Podmienok alebo inak využívať akýkoľvek obsah Webovej lokality.

6. Obmedzenie zodpovednosti

6.1. Webovú lokalitu a/alebo Služby používate na vlastné riziko. Spoločnosť sa v maximálnom rozsahu povolenom zákonom zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, v súvislosti s webovou lokalitou a službami a ich používaním vrátane implicitných záruk predajnosti, vlastníckeho práva, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania práv, užitočnosti, autority, presnosti, úplnosti a včasnosti. Preto sú služby vrátane všetkého obsahu a funkcií sprístupnených na webovej lokalite, prístupných prostredníctvom nej alebo odoslaných z nej poskytované „tak, ako sú“, „tak, ako sú k dispozícii“ a „so všetkými chybami“.

6.2. Bez toho, aby bola dotknutá všeobecná platnosť vyššie uvedeného, spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek (a) chyby, omyly alebo nepresnosti akéhokoľvek obsahu obsiahnutého na webovej stránke; (b) akékoľvek prerušenie alebo zastavenie prenosu na Webovú stránku alebo z nej prostredníctvom Služieb; (c) akýchkoľvek chýb, vírusov, trójskych koní a podobne, ktoré môžu byť prenesené na Webovú lokalitu alebo Služby treťou stranou alebo ich prostredníctvom.

6.3. Súhlasíte s tým, že spoločnosť nebude znášať žiadne škody spôsobené priamo alebo nepriamo vám a/alebo akejkoľvek inej tretej strane v súvislosti s webovou stránkou a/alebo službami, a nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek vaše rozhodnutia prijaté na základe obsahu webovej stránky a/alebo služieb.

6.4. Spoločnosť v žiadnom prípade nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akékoľvek osobitné, priame, nepriame, náhodné, špeciálne, trestné alebo následné škody vrátane ušlého zisku alebo stratených údajov, ktoré vznikli v dôsledku vášho používania webovej lokality a/alebo služieb alebo iných materiálov na webovej lokalite, prístupných prostredníctvom webovej lokality alebo stiahnutých z webovej lokality alebo ako súčasť služieb, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu alebo akejkoľvek inej právnej teórie, a bez ohľadu na to, či bola spoločnosť upozornená na možnosť vzniku týchto škôd, a v prípadoch, keď súdny orgán uzná zodpovednosť spoločnosti, jej zodpovednosť nepresiahne 1 000 USD. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti platí v plnom rozsahu povolenom zákonom v príslušnej jurisdikcii.

6.5. Výslovne beriete na vedomie, že spoločnosť nenesie zodpovednosť za používateľský obsah ani za hanlivé, urážlivé alebo nezákonné správanie akejkoľvek tretej strany a že riziko škody alebo ujmy vyplývajúce z vyššie uvedených skutočností nesiete výlučne vy.

6.6. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne problémy alebo technické poruchy telefónnych alebo sieťových liniek, počítačových online systémov, serverov alebo poskytovateľov, hardvéru, softvéru, poruchy spôsobené technickými problémami alebo dopravným preťažením na internete (alebo nedostupnosťou internetu) alebo nekompatibilitou medzi webovou stránkou alebo službami a vaším prehliadačom a/alebo iným zariadením. Bez toho, aby sme sa odchýlili od všeobecnej platnosti vyššie uvedeného, Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť ani riziko za vaše používanie internetu.

7. Služby alebo obsah tretích strán

7.1. Počas používania Služieb si môžete prezerať obsah alebo služby poskytované tretími stranami vrátane reklám a recenzií týkajúcich sa platforiem tretích strán.

7.2. Takýto obsah alebo služby nekontrolujeme, neschvaľujeme ani neprijímame a nemusia byť vždy presné alebo aktuálne.

7.3. Preto vám odporúčame, aby ste si všetky informácie nezávisle overili skôr, ako sa na ne spoľahnete, a za akékoľvek rozhodnutia alebo kroky prijaté na základe takýchto informácií nesiete výhradnú zodpovednosť.

8. Odkazy

8.1. Webová lokalita môže obsahovať odkazy, obsah, reklamy, propagačné akcie, logá a iné materiály iných webových lokalít alebo softvéru, ktoré sú kontrolované alebo ponúkané tretími stranami (ďalej len „odkazy“). Upozorňujeme vás, aby ste sa uistili, že rozumiete rizikám spojeným s používaním takýchto webových stránok, softvéru alebo materiálov predtým, ako ich začnete vyhľadávať, používať, spoliehať sa na ne alebo si niečo kúpiť prostredníctvom týchto webových stránok alebo softvéru alebo na základe takýchto materiálov. Takéto odkazy sú poskytované výlučne pre vaše pohodlie a súhlasíte s tým, že nás za žiadnych okolností nebudete brať na zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby dostupné na iných webových stránkach alebo softvéri.

8.2. Umiestnenie odkazov na webovej stránke neznamená podporu, autorizáciu, sponzorstvo, pridruženie alebo akékoľvek iné spojenie medzi spoločnosťou a týmito webovými stránkami, softvérom alebo ich prevádzkovateľmi.

8.3. Žiadne alebo všetky takéto odkazy sme nekontrolovali a nie sme zodpovední za obsah webových stránok alebo softvéru, na ktorý odkazujú. Upozorňujeme vás, aby ste sa uistili, že rozumiete rizikám spojeným s používaním takýchto webových lokalít alebo softvéru predtým, ako začnete vyhľadávať, používať, spoliehať sa na ne alebo si niečo zakúpiť prostredníctvom týchto webových lokalít alebo softvéru. V žiadnom prípade nás nebudete brať na zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby dostupné na iných webových stránkach alebo v softvéri.

9. Rôzne

9.1. Podľa vlastného uváženia môžeme z času na čas zmeniť, upraviť alebo ukončiť poskytovanie ktorejkoľvek zo Služieb a/alebo zaviesť nové Služby. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, ktorú utrpíte v dôsledku akýchkoľvek takýchto zmien, a v tejto súvislosti voči nám nemáte žiadne nároky.

9.2. Tieto podmienky môžeme z času na čas upraviť. Keď tak urobíme, oznámime vám to uverejnením najnovšej verzie a zmenou dátumu v hornej časti tejto stránky a všetky zmeny budú účinné okamžite po takomto uverejnení. Pokračovaním v používaní webovej lokality po nadobudnutí účinnosti akýchkoľvek zmien sa považuje, že súhlasíte s revidovanými podmienkami.

9.3. Používateľ súhlasí s tým, že prenos informácií na webovú lokalitu alebo z nej nevytvára medzi ním a Spoločnosťou žiadny vzťah, ktorý by sa odchyľoval od vzťahov uvedených v týchto Podmienkach.

9.4. Tieto Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení predstavujú jediné platné dohody medzi Spoločnosťou a Používateľom a žiadne vyhlásenie, prísľub, súhlas alebo záväzok, či už písomný alebo ústny, ktorý nie je zahrnutý v Podmienkach alebo Zásadách ochrany osobných údajov, nie je pre strany záväzný.

9.5. Žiadne zlyhanie alebo oneskorenie z našej strany pri uplatňovaní akéhokoľvek práva, právomoci alebo opravného prostriedku podľa tohto dokumentu nebude mať za následok vzdanie sa tohto práva, právomoci alebo opravného prostriedku, ani žiadne jednorazové alebo čiastočné uplatnenie takéhoto práva, právomoci alebo opravného prostriedku nebude brániť akémukoľvek inému alebo ďalšiemu uplatneniu tohto práva, právomoci alebo opravného prostriedku.

9.6. Ak súd príslušnej jurisdikcie rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je podľa platného práva nevymáhateľné, takéto ustanovenie sa z týchto Podmienok vylúči a zvyšok týchto Podmienok sa vykladá tak, ako keby takéto ustanovenie bolo vylúčené, a je vymáhateľné v súlade s jeho podmienkami; v takom prípade sa však tieto Podmienky vykladajú tak, aby v čo najväčšej miere, ktorá je v súlade s platným právom a je ním povolená, zodpovedali významu a zámeru vylúčeného ustanovenia, ako ho určil takýto súd príslušnej jurisdikcie.

9.7. Môžeme previesť alebo postúpiť akékoľvek a všetky naše práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na akúkoľvek tretiu stranu; bez toho, aby sme sa odchýlili od vyššie uvedeného, môžu Webovú stránku a/alebo akékoľvek Služby prevádzkovať tretie strany. Nesmiete žiadnym spôsobom previesť, postúpiť alebo založiť žiadne zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok.