Pogoji uporabe

1. Splošno

1.1. Dobrodošli v xbitcoin.club (“spletna stran”), .

1.2. Spletna stran vsebuje informacije o platformah tretjih oseb (“platforme tretjih oseb”) za trgovanje z bitcoini (“storitve”).

1.3. Ti pogoji uporabe (“Pogoji”) urejajo vašo (“vi”, “vaš” ali “uporabnik”) uporabo spletnega mesta ali storitev. Pred uporabo storitev morate te pogoje v celoti natančno prebrati. Upoštevajte, da ti pogoji predstavljajo pravno zavezujočo pogodbo med vami in družbo ter da morate v primeru, da se ne strinjate s katero koli določbo teh pogojev, nemudoma prenehati uporabljati spletno mesto. Z uporabo spletnega mesta se strinjate s pogoji, kot so občasno spremenjeni.

Ti Pogoji vključujejo naš Pravilnik o zasebnosti in s strinjanjem s temi Pogoji potrjujete, da sprejemate in se strinjate tudi z našim pravilnikom o zasebnosti (naš pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate, če kliknete tukaj).

2. Upravičenost

2.1. Spletno mesto lahko uporabljate le, če izpolnjujete vse naslednje pogoje:

2.1.1. Ste stari najmanj 18 let;

2.1.2. Imate pravico, pooblastilo in sposobnost, da sklenete te Pogoje ter da upoštevate vse pogoje teh Pogojev;

2.1.3. V skladu z zakoni države, v kateri prebivate ali se nahajate med uporabo spletnega mesta, vam uporaba spletnega mesta in/ali storitev ni prepovedana.

2.2. Družba ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil glede zakonitosti spletnega mesta in/ali storitev in/ali uporabe spletnega mesta in/ali storitev s strani katere koli osebe in ni odgovorna za kakršno koli nezakonito uporabo spletnega mesta in/ali storitev s strani uporabnika.

3. Omejena ozemlja

3.1. Brez odstopanja od splošnosti zgoraj navedenega lahko Družba po lastni presoji omeji dostopnost spletnega mesta in/ali storitev (ali katerega koli njihovega dela) na: (i) vsi uporabniki na katerem koli ozemlju (“omejena ozemlja”) in (ii) Uporabniki, ki ne spoštujejo politik in praks Družbe na področju preprečevanja pranja denarja in/ali KYC (poznaj svojo stranko), ali (iii) za katere družba utemeljeno meni, da bi jo lahko izpostavili pravnim, regulativnim, uglednim ali gospodarskim tveganjem.

3.2. Območja [usa’ kanada’ israel] so izrecno izključena iz teh pogojev in predstavljajo omejena ozemlja.

3.3. Če družba utemeljeno meni, da bo katero koli pravno ali regulativno okolje (in/ali njegove dejanske ali predlagane spremembe) na zadevnem ozemlju izpostavilo družbo pravnim, regulativnim, uglednim ali gospodarskim tveganjem na tem ozemlju, če bo družba še naprej zagotavljala ali dajala na voljo spletno mesto in/ali storitve (ali kateri koli njihov del) uporabnikom na tem ozemlju, vas lahko družba obvesti o svoji odločitvi, da takšno ozemlje določi kot omejeno ozemlje, in po takšnem obvestilu morate nemudoma prenehati uporabljati spletno mesto in/ali storitve.

3.4. Družba lahko po lastni presoji določi dodatne zahteve ali pogoje za sprejem uporabnikov, ki prebivajo v določenih državah ali prihajajo iz njih. Poleg tega se zavedamo, da v primeru, da bi kateri koli uporabnik potoval na ozemlja z omejitvami, spletna stran in/ali storitve družbe tam morda ne bodo na voljo in/ali bodo blokirane.

4. Prepovedane dejavnosti

4.1. Zavezujete se, da boste spletno mesto in storitve uporabljali spoštljivo in se zavezujete, da ne boste:

4.1.1. Povezava do spletnega mesta in/ali uporaba spletnega mesta za nalaganje, prenašanje, distribucijo, objavljanje ali prenašanje (a) informacije ali drugo gradivo na način, ki krši kakršne koli pravice, vključno s pravicami intelektualne lastnine, pravicami do varstva zasebnosti ali drugimi pravicami; (b) informacije ali drugo gradivo, katerega objava ali uporaba je prepovedana, ker predstavlja grožnjo, škodo, žalitev, obrekovanje, obrekovanje, rasizem ali neprimerno vsebino; (c) informacije ali drugo gradivo, ki vsebuje virus ali drugo programsko opremo, ki lahko poškoduje računalniške sisteme družbe ali tretjih oseb, ali na način, ki lahko drugim omejuje ali preprečuje uporabo spletnega mesta; (d) informacije ali drugo gradivo, ki krši kakršen koli zakon; ali (e) informacije ali drugo gradivo, ki vključuje kakršno koli oglaševanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe;

4.1.2. brisanje ali spreminjanje kakršnih koli atributov, pravnih obvestil ali drugih lastniških označb ali etiket na spletnem mestu;

4.1.3. Uporaba storitev z uporabo katerega koli vmesnika, ki ni spletna stran;

4.1.4. ovirati drugih uporabnikov pri uporabi spletnega mesta in/ali storitev;

4.1.5. za dostop do spletnega mesta in/ali storitev ali njihovo uporabo ne smete uporabljati robotov ali drugih avtomatiziranih metod;

4.1.6. brez izrecnega dovoljenja družbe naložite ali prenesite (ali poskusite naložiti ali prenesti) kakršno koli gradivo, ki deluje kot pasivni ali aktivni mehanizem za zbiranje ali prenos informacij, med drugim tudi spletne hrošče, piškotke ali druge podobne naprave za vohunsko programsko opremo;

4.1.7. se ukvarjate z “uokvirjanjem”, “zrcaljenjem” ali drugim simuliranjem videza ali delovanja storitev;

4.1.8. kršiti veljavne zakone ali predpise, spodbujati ali promovirati nezakonite dejavnosti, med drugim kršitve avtorskih pravic, blagovnih znamk, obrekovanja, vdora v zasebnost, kraje identitete, vdora, razbijanja ali distribucije ponarejene programske opreme;

4.1.9. spreminjati in/ali kakor koli posegati v izvorno kodo spletnega mesta ter nalagati programsko opremo in/ali aplikacije, ki lahko škodujejo ali povzročajo škodo družbi, spletnemu mestu ali kateri koli drugi tretji osebi;

4.1.10. razstavljanje, dekompiliranje ali drugačno povratno inženirstvo programske opreme ali druge tehnologije, ki je vključena v spletno mesto ali se uporablja za zagotavljanje storitev.

4.2. Potrjujete, da lahko družba brez poseganja v katero koli drugo pravico družbe v primeru, da je zaskrbljena, da vaša uporaba spletnega mesta ni v skladu z določbami teh pogojev ali katere koli veljavne zakonodaje, sledi vaši uporabi spletnega mesta ali storitev, vam prepreči dostop do spletnega mesta, prenese vzorce vašega vedenja na spletnem mestu tretjim osebam in izvede vse druge ukrepe, ki se družbi zdijo primerni za zaščito njene lastnine in/ali pravic in/ali pravic tretjih oseb.

5. Pravice intelektualne lastnine

5.1. Spletno mesto in njegova vsebina, vključno z video gradivom, besedilom, fotografijami, logotipi, dizajni, glasbo, zvokom, slikami, blagovnimi znamkami in katero koli drugo vsebino na spletnem mestu, so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine družbe ali tretjih oseb.

5.2. V razmerju med podjetjem in uporabnikom podjetje obdrži vse pravice, naslove in interese v zvezi s spletnim mestom in storitvami. Uporaba spletnega mesta in/ali storitev uporabniku ne podeljuje nobene od pravic intelektualne lastnine, ki so vključene v spletno mesto in/ali storitve, razen pravice do uporabe spletnega mesta in/ali storitev v skladu s pogoji teh pogojev.

5.3. Uporabnik lahko spletno mesto in/ali storitve uporablja samo za osebno in nekomercialno uporabo.

5.4. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja družbe ne smete spreminjati, dekompilirati, razstavljati, izvajati povratnega inženiringa, kopirati, prenašati, ustvarjati izvedenih del, dajati v najem, podlicencirati, distribuirati, razmnoževati, okvirjati, ponovno objavljati, strgati, prenašati, prikazovati, prenašati, objavljati, dajati v najem ali prodajati v nobeni obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, uporabljati za druge namene kot za uporabo spletnega mesta ali storitev v skladu s pogoji ali drugače izkoriščati katere koli vsebine spletnega mesta.

6. Omejitev odgovornosti

6.1. Spletno mesto in/ali storitve uporabljate na lastno odgovornost. Družba v največjem zakonsko dovoljenem obsegu zavrača vsa izrecna ali implicitna jamstva v zvezi s spletnim mestom in storitvami ter njihovo uporabo, vključno z implicitnimi jamstvi o primernosti za prodajo, lastništvu, primernosti za določen namen ali neškodljivosti, uporabnosti, pristojnosti, točnosti, popolnosti in pravočasnosti. Zato so storitve, vključno z vso vsebino in funkcijami, ki so na voljo na spletnem mestu, do katerih je mogoče dostopati prek njega ali jih poslati z njega, zagotovljene “kot so”, “kot so na voljo” in “z vsemi napakami”.

6.2. Brez odstopanja od splošnosti zgoraj navedenega Družba ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli (a) napake, pomote ali netočnosti katere koli vsebine, vključene v spletno mesto; (b) kakršno koli prekinitev ali prenehanje prenosa na Spletno mesto ali s Spletnega mesta ali prek Storitev; (c) vse hrošče, viruse, trojanske konje in podobno, ki jih lahko na Spletno mesto ali Storitve ali prek njih prenese katera koli tretja oseba.

6.3. Strinjate se, da bo Družba neškodljiva za kakršno koli izgubo, neposredno ali posredno povzročeno vam in/ali kateri koli drugi tretji osebi v zvezi s spletnim mestom in/ali storitvami, in nosite izključno odgovornost za vse svoje odločitve, sprejete na podlagi vsebine spletnega mesta in/ali storitev.

6.4. Družba v nobenem primeru ne bo odgovorna vam ali tretji osebi za kakršno koli posebno, neposredno, posredno, naključno, posebno, kazensko ali posledično škodo, vključno z izgubljenim dobičkom ali izgubljenimi podatki, ki izhajajo iz vaše uporabe spletnega mesta in/ali storitev ali drugega gradiva na spletnem mestu ali kot del storitev, do katerega dostopate prek njega ali ga prenesete z njega, ne glede na to, ali temelji na jamstvu, pogodbi, prekršku ali kateri koli drugi pravni teoriji in ne glede na to, ali je bila družba opozorjena na možnost te škode, in v primerih, ko sodni organ ugotovi odgovornost družbe, njena odgovornost ne presega 1.000 USD. Zgornja omejitev odgovornosti velja v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja v veljavni jurisdikciji.

6.5. Izrecno potrjujete, da družba ni odgovorna za uporabniško vsebino ali žaljivo, žaljivo ali nezakonito ravnanje katere koli tretje osebe in da je tveganje škode ali poškodb zaradi zgoraj navedenega v celoti na vaši strani.

6.6. Družba ni odgovorna za kakršne koli težave ali tehnične okvare telefonskih ali omrežnih linij, računalniških spletnih sistemov, strežnikov ali ponudnikov, strojne ali programske opreme, napake zaradi tehničnih težav ali prometnih zastojev na internetu (ali nedostopnosti interneta) ali nezdružljivosti med spletnim mestom ali storitvami in vašim brskalnikom in/ali drugo opremo. Brez odstopanja od splošnega pomena zgoraj navedenega Družba ne prevzema nobene odgovornosti ali tveganja za vašo uporabo interneta.

7. Storitve ali vsebine tretjih oseb

7.1. Med uporabo storitev si lahko ogledate vsebine ali storitve tretjih oseb, vključno z oglasi in pregledi v zvezi s platformami tretjih oseb.

7.2. Takšne vsebine ali storitve ne nadzorujemo, ne potrjujemo ali sprejemamo, zato morda niso vedno točne ali aktualne.

7.3. Zato vam priporočamo, da vse informacije neodvisno preverite, preden se nanje zanesete, za vse odločitve ali dejanja, ki jih sprejmete na podlagi teh informacij, pa ste odgovorni sami.

8. Povezave

8.1. Spletno mesto lahko vsebuje povezave, vsebino, oglase, promocije, logotipe in drugo gradivo drugih spletnih mest ali programske opreme, ki jih nadzorujejo ali ponujajo tretje osebe (“povezave”). Opozarjamo vas, da se prepričate, da razumete tveganja, povezana z uporabo takih spletnih mest, programske opreme ali gradiv, preden jih poiščete, uporabite, se zanesete nanje ali kupite kar koli prek teh spletnih mest ali programske opreme ali na podlagi teh gradiv. Takšne povezave so na voljo izključno za vaše udobje in strinjate se, da nas v nobenem primeru ne boste imeli za odgovorne za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali zanašanja na katero koli vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo na drugih spletnih mestih ali v drugi programski opremi.

8.2. Vključitev povezav na spletno mesto ne pomeni potrditve, odobritve, sponzorstva, povezanosti ali kakršne koli druge povezave med družbo in temi spletnimi mesti, programsko opremo ali njihovimi upravljavci.

8.3. Nismo pregledali nobene ali vseh takih povezav in nismo odgovorni za nobeno vsebino spletnih mest ali programske opreme, na katero se sklicujejo. Opozarjamo vas, da se prepričajte, da razumete tveganja, povezana z uporabo takšnih spletnih mest ali programske opreme, preden kar koli poiščete, uporabite, se zanesete ali kupite prek teh spletnih mest ali programske opreme. V nobenem primeru nas ne boste imeli za odgovorne za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali zanašanja na katero koli vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo na drugih spletnih mestih ali v drugi programski opremi.

9. Razno

9.1. Po lastni presoji lahko občasno spremenimo, dopolnimo ali ukinemo katero koli od storitev in/ali uvedemo nove storitve. Ne odgovarjamo za nobeno izgubo, ki jo utrpite zaradi takšnih sprememb, in v zvezi s tem nimate nobenih zahtevkov do nas.

9.2. Te pogoje lahko občasno spremenimo. Ko to storimo, vas o tem obvestimo z objavo najnovejše različice in popravkom datuma na vrhu te strani, vse spremembe pa začnejo veljati takoj po objavi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta po začetku veljavnosti sprememb se šteje, da se strinjate s spremenjenimi pogoji.

9.3. Uporabnik se strinja, da prenos informacij na spletno mesto ali z njega med njim in podjetjem ne ustvarja nikakršnega razmerja, ki bi odstopalo od razmerja, določenega v teh pogojih.

9.4. Ti Pogoji in Pravilnik o zasebnosti, kakor so občasno spremenjeni, so edini veljavni sporazumi med družbo in uporabnikom, pri čemer nobena pisna ali ustna izjava, obljuba, soglasje ali zaveza, ki ni vključena v Pogoje in Pravilnik o zasebnosti, strank ne zavezuje.

9.5. Nobena naša opustitev ali zamuda pri uveljavljanju katere koli pravice, pooblastila ali pravnega sredstva v skladu s to pogodbo ne pomeni odpovedi tej pravici, pooblastilu ali pravnemu sredstvu, prav tako pa posamezna ali delna uveljavitev katere koli take pravice, pooblastila ali pravnega sredstva ne preprečuje druge ali nadaljnje uveljavitve ali uveljavitve katere koli druge pravice, pooblastila ali pravnega sredstva.

9.6. Če pristojno sodišče ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, se takšna določba izključi iz teh pogojev, preostali del teh pogojev pa se razlaga, kot da bi bila takšna določba izključena, in se izvršuje v skladu z njenimi pogoji; vendar se v takšnem primeru ti pogoji razlagajo tako, da se v največji meri, ki je v skladu z veljavno zakonodajo in jo dopušča, upošteva pomen in namen izključene določbe, kot ga je določilo pristojno sodišče.

9.7. Vse naše pravice in obveznosti po tej pogodbi lahko prenesemo ali dodelimo kateri koli tretji osebi; brez odstopanja od zgoraj navedenega lahko spletno stran in/ali katero koli storitev upravljajo tretje osebe. Na noben način ne smete prenesti, dodeliti ali zastaviti nobene od svojih pravic ali obveznosti v skladu s temi Pogoji.