Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Welkom bij xbitcoin.club (de “Website”), .

1.2. De Website bevat informatie over platforms van derden (de “Platformen van derden”) voor de handel in Bitcoins (de “Diensten”).

1.3. Deze gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) regelen uw (“U”, “Uw” of “Gebruiker”) gebruik van de Website of de Diensten. U dient deze Voorwaarden in hun geheel te lezen voordat U gebruik maakt van de Diensten. Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen U en het Bedrijf, en indien U niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Voorwaarden, dient U het gebruik van de Website onmiddellijk te staken. Door de Website te gebruiken, gaat U akkoord met de Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Deze Voorwaarden omvatten ons Privacybeleid en door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, bevestigt u dat u ook ons Privacybeleid aanvaardt en ermee akkoord gaat (u kunt ons Privacybeleid bekijken door hier te klikken).

2. Subsidiabiliteit

2.1. U bent alleen gerechtigd om de Website te gebruiken als U aan al het volgende voldoet:

2.1.1. Je bent minstens 18 jaar oud;

2.1.2. U hebt het recht, de bevoegdheid en de capaciteit om deze Voorwaarden aan te gaan en u te houden aan alle voorwaarden van deze Voorwaarden;

2.1.3. Het is U niet verboden de Website en/of de Diensten te gebruiken krachtens de wetten van het land waarin U woont of zich bevindt tijdens het gebruik van de Website.

2.2. Het Bedrijf geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, betreffende de wettigheid van de Website en/of de Diensten en/of het gebruik van de Website en/of de Diensten door een persoon, en is niet verantwoordelijk voor enig onwettig gebruik van de Website en/of de Diensten door de Gebruiker.

3. Beperkte gebieden

3.1. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het voorgaande kan het Bedrijf, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van de Website en/of Diensten (of een deel daarvan) beperken tot: (i) Gebruikers in enig gebied (de “Beperkte Gebieden”), en (ii) Gebruikers die het beleid en de praktijken van de Onderneming inzake AML (anti-witwas) en/of KYC (know your client) niet naleven, of (iii) van wie de Vennootschap redelijkerwijs mag aannemen dat deze haar kan blootstellen aan juridische, regelgevende, reputatie- of economische risico’s.

3.2. De gebieden van [usa’ kanada’ israel] zijn specifiek uitgesloten van deze Voorwaarden en vormen Beperkte Gebieden.

3.3. Indien het Bedrijf redelijkerwijs van mening is dat een juridisch of regelgevend kader (en/of feitelijke of voorgestelde wijzigingen daarvan) in het betreffende gebied het Bedrijf zal blootstellen aan juridische, regelgevende, reputatie- of economische risico’s in dat gebied indien het Bedrijf de Website en/of Diensten (of een deel daarvan) aan Gebruikers in dat gebied blijft leveren of beschikbaar stelt, kan het Bedrijf U op de hoogte stellen van zijn besluit om dat gebied aan te merken als een Beperkt Gebied, en na een dergelijke kennisgeving zult U het gebruik van de Website en/of Diensten onmiddellijk staken.

3.4. Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken aanvullende eisen of voorwaarden stellen voordat Gebruikers die in of uit bepaalde landen wonen, worden geaccepteerd. Bovendien wordt erkend dat indien Gebruikers naar de Beperkte Gebieden reizen, de Website en/of Diensten van het Bedrijf daar niet beschikbaar en/of geblokkeerd kunnen zijn.

4. Verboden activiteiten

4.1. U verbindt zich ertoe de Website en de Diensten op een respectvolle manier te gebruiken, en U verbindt zich ertoe om niet:

4.1.1. Naar de Website te linken en/of de Website te gebruiken voor het uploaden, downloaden, verspreiden, publiceren of verzenden van (a) informatie of ander materiaal op een wijze die inbreuk maakt op rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer of enig ander recht; (b) informatie of ander materiaal dat niet mag worden gepubliceerd of gebruikt omdat het een bedreiging, schade, belediging, laster, smaad, racisme of ongepaste inhoud vormt; (c) informatie of ander materiaal dat een virus of andere software bevat die de computersystemen van het Bedrijf of van derden kan beschadigen of op een wijze die het gebruik van de Website door anderen kan beperken of verhinderen; (d) informatie of ander materiaal dat in strijd is met de wet; of (e) informatie of ander materiaal dat reclame van welke aard dan ook bevat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf;

4.1.2. Toewijzingen, wettelijke vermeldingen of andere eigendomsaanduidingen of labels op de Website verwijderen of wijzigen;

4.1.3. De Diensten te gebruiken via een andere interface dan de Website;

4.1.4. Het gebruik van de Website en/of de Diensten door andere Gebruikers niet hinderen;

4.1.5. bots of andere geautomatiseerde methoden te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website en/of de Diensten;

4.1.6. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf materiaal uploaden of verzenden (of pogen te uploaden of te verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, web bugs, cookies of andere soortgelijke spyware-apparaten;

4.1.7. Zich bezighouden met “framing”, “mirroring” of het anderszins simuleren van het uiterlijk of de functie van de Diensten;

4.1.8. De toepasselijke wet- en regelgeving schenden, illegale activiteiten aanmoedigen of bevorderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van auteursrechten, schending van handelsmerken, laster, schending van de privacy, identiteitsdiefstal, hacken, kraken of verspreiding van vervalste software;

4.1.9. Geen wijzigingen aanbrengen en/of op enigerlei wijze ingrijpen in de broncode van de Website en geen software en/of toepassingen uploaden die het Bedrijf, de Website of een andere derde partij schade kunnen berokkenen;

4.1.10. Het demonteren, decompileren of anderszins reverse engineeren van software of andere technologie die in de Website is opgenomen of wordt gebruikt om de Diensten te leveren.

4.2. U erkent dat, onverminderd enig ander recht van het Bedrijf, in het geval dat het Bedrijf bezorgd is dat Uw gebruik van de Website niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Voorwaarden of enig toepasselijk recht, het Bedrijf Uw gebruik van de Website of de Diensten mag volgen, U de toegang tot de Website mag verhinderen, Uw gedragspatronen op de Website aan derden mag doorgeven, en elke andere actie die het Bedrijf passend acht om zijn eigendom en/of rechten en/of rechten van derden te beschermen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De Website en de inhoud ervan, met inbegrip van het videomateriaal, tekst, foto’s, logo’s, ontwerpen, muziek, geluid, cijfers, handelsmerken en alle andere inhoud die de Website bevat, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf of van derden.

5.2. Tussen het Bedrijf en de Gebruiker behoudt het Bedrijf alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Website en de Diensten. Het gebruik van de Website en/of de Diensten verleent de Gebruiker geen van de intellectuele eigendomsrechten die de Website en/of de Diensten belichamen, anders dan het recht om de Website en/of de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Voorwaarden.

5.3. De Gebruiker mag de Website en/of de Diensten alleen gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

5.4. U zult de inhoud van de Website niet wijzigen, decompileren, demonteren, onderwerpen aan reverse engineering, kopiëren, overdragen, er afgeleide werken van maken, verhuren, in sublicentie geven, verspreiden, reproduceren, opnieuw in een kader plaatsen, scrapen, downloaden, weergeven, verzenden, posten, leasen of verkopen in welke vorm of op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, gebruiken voor enig ander doel dan het gebruik van de Website of de Diensten overeenkomstig de Voorwaarden of anderszins exploiteren zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1. Uw gebruik van de Website en/of de Diensten geschiedt op Uw eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan wijst het Bedrijf alle garanties af, expliciet of impliciet, in verband met de Website en de Diensten en Uw gebruik daarvan, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, bruikbaarheid, autoriteit, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid. Dienovereenkomstig worden de Diensten, met inbegrip van alle inhoud en functies die beschikbaar worden gesteld op of toegankelijk zijn via of verzonden vanaf de Website, geleverd “zoals ze zijn”, “zoals beschikbaar” en “met alle fouten”.

6.2. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het voorgaande aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig (a) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud van de Website; (b) elke onderbreking of stopzetting van de transmissie naar of van de Website of via de Diensten; (c) bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door derden naar of via de Website of de Diensten kunnen worden overgebracht.

6.3. U gaat ermee akkoord het Bedrijf te vrijwaren voor alle verliezen die, direct of indirect, aan U en/of aan een andere derde partij worden toegebracht met betrekking tot de Website en/of de Diensten en U bent als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen die U neemt vertrouwend op de inhoud van de Website en/of de Diensten.

6.4. In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn jegens U of een derde partij voor enige bijzondere, directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst of verloren gegevens als gevolg van Uw gebruik van de Website en/of de Diensten of andere materialen op, toegankelijk via of gedownload van de Website of als onderdeel van de Diensten, ongeacht of deze is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van deze schade en in gevallen waarin een rechterlijke instantie het Bedrijf aansprakelijk acht, zal zijn aansprakelijkheid niet meer bedragen dan 1.000 USD. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid geldt voor zover de wet in het toepasselijke rechtsgebied dat toestaat.

6.5. U erkent uitdrukkelijk dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor Gebruikersinhoud of lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van derden en dat het risico van schade door het voorgaande volledig bij U ligt.

6.6. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoon- of netwerklijnen, computer online systemen, servers of providers, hardware, software, storingen als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet (of ontoegankelijkheid van het internet) of incompatibiliteit tussen de Website of de Diensten en Uw browser en/of andere apparatuur. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het bovenstaande, aanvaardt het Bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor Uw gebruik van het internet.

7. Diensten of inhoud van derden

7.1. Tijdens het gebruik van de Diensten kunt U inhoud of diensten van derden bekijken, waaronder advertenties en beoordelingen met betrekking tot de Platforms van derden.

7.2. Wij controleren, onderschrijven of keuren dergelijke inhoud of diensten niet goed, en het is mogelijk dat deze niet altijd accuraat of actueel is.

7.3. Dienovereenkomstig raden wij u aan alle informatie onafhankelijk te verifiëren alvorens erop te vertrouwen, en alle beslissingen of acties die op basis van dergelijke informatie worden ondernomen zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

8. Links

8.1. De Website kan links, inhoud, advertenties, promoties, logo’s en ander materiaal van andere websites of software bevatten die door derden worden beheerd of aangeboden (de “Links”). Wij waarschuwen U ervoor ervoor te zorgen dat U de risico’s van het gebruik van dergelijke websites, software of materialen begrijpt voordat U iets ophaalt, gebruikt, erop vertrouwt of koopt via deze websites of software, of op basis van dergelijke materialen. Dergelijke Links worden uitsluitend voor Uw gemak aangeboden, en U gaat ermee akkoord dat U ons in geen geval aansprakelijk zult stellen voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites of software.

8.2. De opname van Links op de Website is geen goedkeuring, toestemming, sponsoring, verwantschap of enige andere connectie tussen het Bedrijf en deze websites, software of hun exploitanten.

8.3. Wij hebben dergelijke Links niet beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of software waarnaar wordt verwezen. Wij waarschuwen U ervoor ervoor te zorgen dat U de risico’s van het gebruik van dergelijke websites of software begrijpt voordat U iets ophaalt, gebruikt, erop vertrouwt of koopt via deze websites of software. In geen geval zult U ons aansprakelijk stellen voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten beschikbaar op andere websites of software.

9. Diverse

9.1. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de Diensten van tijd tot tijd wijzigen of stopzetten en/of nieuwe Diensten introduceren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig door U geleden verlies als gevolg van dergelijke aangebrachte wijzigingen en U kunt in dit verband geen vorderingen tegen ons instellen.

9.2. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen wij U hiervan op de hoogte stellen door de meest recente versie te publiceren en de datum bovenaan deze pagina te herzien. Door de Website te blijven gebruiken nadat wijzigingen van kracht zijn geworden, wordt U geacht akkoord te gaan met de herziene Voorwaarden.

9.3. De Gebruiker stemt ermee in dat de overdracht van informatie naar of van de Website tussen hem en het Bedrijf geen relatie creëert die afwijkt van de in deze Voorwaarden gespecificeerde relaties.

9.4. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormen de enige geldige overeenkomsten tussen het Bedrijf en de Gebruiker, en geen enkele verklaring, belofte, toestemming of toezegging, schriftelijk of mondeling, die niet in de Voorwaarden of het Privacybeleid is opgenomen, zal bindend zijn voor de partijen.

9.5. Als wij enig recht, macht of rechtsmiddel niet of met vertraging uitoefenen, betekent dit niet dat wij daarvan afzien, noch dat een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht, macht of rechtsmiddel enige andere of verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander recht, macht of rechtsmiddel uitsluit.

9.6. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank onuitvoerbaar wordt geacht krachtens het toepasselijke recht, dan wordt die bepaling uitgesloten van deze Voorwaarden en wordt de rest van deze Voorwaarden geïnterpreteerd alsof die bepaling aldus was uitgesloten en is zij uitvoerbaar in overeenstemming met de bepalingen ervan; op voorwaarde echter dat deze Voorwaarden in dat geval zodanig worden geïnterpreteerd dat, voor zover verenigbaar met en toegestaan door het toepasselijke recht, uitvoering wordt gegeven aan de betekenis en bedoeling van de uitgesloten bepaling zoals vastgesteld door die bevoegde rechtbank.

9.7. Wij kunnen al Onze rechten en verplichtingen uit hoofde hiervan overdragen of toewijzen aan derden; zonder af te wijken van het bovenstaande kunnen de Website en/of de Diensten door derden worden beheerd. U mag Uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele wijze overdragen, toewijzen of verpanden.