Warunki użytkowania

1. Ogólne

1.1. Witamy na stronie xbitcoin.club (“Strona”), .

1.2. Strona internetowa zawiera informacje o platformach stron trzecich (“Platformy stron trzecich”) do handlu Bitcoinami (“Usługi”).

1.3. Niniejsze warunki użytkowania (“Warunki”) regulują korzystanie przez użytkownika (“Ty”, “Twój” lub “Użytkownik”) ze strony internetowej lub Usług. Niniejsze Warunki powinny zostać dokładnie przeczytane przez Użytkownika w całości przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, a jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków, powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze Strony. Korzystając z Witryny, Użytkownik zgadza się na Warunki, które są od czasu do czasu zmieniane.

Niniejsze Warunki zawierają naszą politykę prywatności, a zgadzając się na te Warunki, potwierdzasz, że akceptujesz i zgadzasz się również na naszą politykę prywatności (możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności klikając tutaj).

2. Kwalifikowalność

2.1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Witryny tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie poniższe warunki:

2.1.1. Masz ukończone 18 lat;

2.1.2. Użytkownik ma prawo, uprawnienia i możliwości, aby zawrzeć niniejsze Warunki i przestrzegać wszystkich ich postanowień;

2.1.3. Użytkownikowi nie zabrania się korzystania z Witryny i/lub Usług zgodnie z prawem kraju, w którym mieszka lub znajduje się podczas korzystania z Witryny.

2.2. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących legalności Strony i/lub Usług i/lub korzystania z nich przez jakąkolwiek osobę, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne korzystanie ze Strony i/lub Usług przez Użytkownika.

3. Terytoria ograniczone

3.1. Bez odstępstwa od ogólności powyższego, Firma może, według własnego uznania, ograniczyć dostępność Strony i/lub Usług (lub jakiejkolwiek ich części) do: (i) wszelkich Użytkowników na dowolnym terytorium (“Terytoriach objętych ograniczeniami”), oraz (ii) Użytkownicy, którzy nie przestrzegają zasad i praktyk Firmy w zakresie AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i/lub KYC (poznaj swojego klienta), lub (iii) które zdaniem Firmy mogą narazić ją na ryzyko prawne, regulacyjne, reputacyjne lub ekonomiczne.

3.2. Terytoria [usa’ kanada’ israel] są szczególnie wyłączone z niniejszych Warunków i stanowią Terytoria Zastrzeżone.

3.3. Jeśli Firma ma podstawy sądzić, że jakiekolwiek środowisko prawne lub regulacyjne (i/lub wszelkie rzeczywiste lub proponowane zmiany w nim) na danym terytorium narazi Firmę na ryzyko prawne, regulacyjne, reputacyjne lub ekonomiczne na takim terytorium, jeśli Firma nadal będzie dostarczać lub udostępniać Stronę i/lub Usługi (lub jakąkolwiek ich część) Użytkownikom na tym terytorium, Firma może poinformować Użytkownika o swojej decyzji o oznaczeniu takiego terytorium jako Terytorium Ograniczone, a po takim powiadomieniu Użytkownik natychmiast zaprzestanie korzystania ze Strony i/lub Usług.

3.4. Firma może nałożyć dodatkowe wymagania lub warunki przed zaakceptowaniem użytkowników zamieszkałych w lub z określonych krajów według własnego uznania. Ponadto, przyjmuje się do wiadomości, że jeśli jakikolwiek Użytkownik udaje się na Terytoria Zastrzeżone, Strona i/lub Usługi Firmy mogą być tam niedostępne i/lub zablokowane.

4. Działania zabronione

4.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryny i Usług w sposób pełen szacunku i zobowiązuje się nie:

4.1.1. Łączenie się z Witryną i/lub korzystanie z niej w celu wysyłania, pobierania, rozpowszechniania, publikowania lub przesyłania (a) informacji lub innych materiałów w sposób naruszający jakiekolwiek prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ochrony prywatności lub jakiekolwiek inne prawa; (b) informacje lub inne materiały, których publikacja lub wykorzystanie jest zabronione, ponieważ stanowią groźbę, krzywdę, obrazę, pomówienie, zniesławienie, rasizm lub nieodpowiednią treść; (c) informacji lub innych materiałów, które zawierają wirus lub inne oprogramowanie, które może uszkodzić systemy komputerowe Firmy lub osób trzecich lub w sposób, który może ograniczyć lub uniemożliwić innym korzystanie ze Strony; (d) informacje lub inne materiały naruszające jakiekolwiek prawo; lub (e) informacji lub innych materiałów, które zawierają reklamę jakiegokolwiek rodzaju bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki;

4.1.2. Usuwać lub modyfikować jakichkolwiek atrybutów, informacji prawnych lub innych zastrzeżonych oznaczeń lub etykiet na stronie internetowej;

4.1.3. Korzystać z Usług przy użyciu jakiegokolwiek interfejsu innego niż Strona internetowa;

4.1.4. Zakłócać korzystania z Witryny i/lub Usług przez innych Użytkowników;

4.1.5. Używanie botów lub innych zautomatyzowanych metod w celu uzyskania dostępu lub korzystania z Witryny i/lub Usług;

4.1.6. Przesyłanie lub przekazywanie (lub próby przesyłania lub przekazywania), bez wyraźnej zgody Firmy, jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywne lub aktywne zbieranie informacji lub mechanizm transmisji, w tym, bez ograniczeń, błędów internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń szpiegujących;

4.1.7. Angażować się w “framing”, “mirroring” lub inne symulowanie wyglądu lub funkcji Usług;

4.1.8. Naruszać obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, zachęcać lub promować jakąkolwiek nielegalną działalność, w tym między innymi naruszenie praw autorskich, naruszenie znaków towarowych, zniesławienie, naruszenie prywatności, kradzież tożsamości, hakerstwo, cracking lub dystrybucję fałszywego oprogramowania;

4.1.9. Dokonywania jakichkolwiek zmian i/lub ingerowania w jakikolwiek sposób w kod źródłowy Strony oraz wgrywania jakiegokolwiek oprogramowania i/lub aplikacji, które mogą zaszkodzić lub wyrządzić szkodę Firmie, Stronie lub innym osobom trzecim;

4.1.10. Dezasemblować, dekompilować lub w inny sposób odtwarzać oprogramowania lub innych technologii zawartych w Witrynie lub używanych do świadczenia Usług.

4.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Spółki, w przypadku gdy Spółka jest zaniepokojona, że korzystanie przez Użytkownika ze Strony nie jest zgodne z postanowieniami niniejszych Warunków lub jakimkolwiek obowiązującym prawem, Spółka może śledzić korzystanie przez Użytkownika ze Strony lub Usług, uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Strony, przekazać wzorce zachowań Użytkownika na Stronie osobom trzecim oraz podjąć wszelkie inne działania, które Spółka może uznać za stosowne w celu ochrony swojej własności i/lub praw i/lub praw osób trzecich.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1. Strona internetowa i jej zawartość, w tym materiały wideo, teksty, zdjęcia, logo, projekty, muzyka, dźwięk, liczby, znaki towarowe i wszelkie inne treści zawarte na stronie internetowej są chronione prawami własności intelektualnej Spółki lub osób trzecich.

5.2. Pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, Firma zachowuje wszystkie prawa, tytuły i udziały w i do Strony i Usług. Korzystanie z Witryny i/lub Usług nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej zawartych w Witrynie i/lub Usługach, innych niż prawo do korzystania z Witryny i/lub Usług zgodnie z warunkami niniejszych Warunków.

5.3. Użytkownik może korzystać z Witryny i/lub Usług wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

5.4. Użytkownik nie będzie, ani nie zezwoli żadnej innej stronie na modyfikowanie, dekompilację, dezasemblację, inżynierię wsteczną, kopiowanie, przenoszenie, tworzenie dzieł pochodnych, wynajmowanie, udzielanie sublicencji, dystrybucję, reprodukcję, kadrowanie, ponowne publikowanie, skrobanie, pobieranie, wyświetlanie, przesyłanie, umieszczanie, dzierżawienie lub sprzedawanie w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, wykorzystywanie w jakimkolwiek celu innym niż korzystanie ze Strony lub Usług zgodnie z Warunkami lub w inny sposób wykorzystywanie jakiejkolwiek zawartości Strony bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Użytkownik korzysta z Witryny i/lub Usług na swoje wyłączne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Firma zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku ze stroną internetową i usługami oraz korzystaniem z nich przez Użytkownika, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, tytułu, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności, przydatności, autorytetu, dokładności, kompletności i terminowości. W związku z tym Usługi, w tym wszystkie treści i funkcje udostępniane na stronie internetowej, dostępne za jej pośrednictwem lub wysyłane z niej, są dostarczane “tak jak jest”, “jak dostępne” i “ze wszystkimi wadami”.

6.2. Bez uszczerbku dla ogólności powyższego, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek (a) błędów, pomyłek lub nieścisłości jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie; (b) wszelkie przerwy lub zaprzestanie transmisji do lub ze strony internetowej lub za pośrednictwem Usług; (c) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub podobne, które mogą być przekazywane do lub przez Stronę lub Usługi przez osoby trzecie.

6.3. Zgadzasz się chronić Firmę przed wszelkimi stratami spowodowanymi, bezpośrednio lub pośrednio, Tobie i/lub innym osobom trzecim, w odniesieniu do Strony i/lub Usług i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie swoje decyzje podjęte w oparciu o zawartość Strony i/lub Usług.

6.4. W żadnym wypadku Firma nie będzie odpowiedzialna wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek specjalne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wynikowe szkody, w tym wszelkie utracone zyski lub utracone dane wynikające z korzystania przez Użytkownika ze Strony i/lub Usług lub innych materiałów na, dostępnych poprzez lub pobranych ze Strony lub w ramach Usług, czy to w oparciu o gwarancję, umowę, delikt lub jakąkolwiek inną teorię prawną, i czy Firma została poinformowana o możliwości wystąpienia tych szkód, a w przypadkach, w których władze sądowe uznają, że Firma jest odpowiedzialna, jej odpowiedzialność nie przekroczy 1,000 USD. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji.

6.5. Użytkownik w szczególności potwierdza, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika lub zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne zachowanie jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz, że ryzyko krzywdy lub szkody wynikające z powyższego spoczywa całkowicie na Użytkowniku.

6.6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub usterki techniczne linii telefonicznych lub sieciowych, komputerowych systemów online, serwerów lub dostawców, sprzętu, oprogramowania, awarie spowodowane problemami technicznymi lub przeciążeniem ruchu w Internecie (lub niedostępnością Internetu) lub niekompatybilnością pomiędzy Stroną lub Usługami a przeglądarką Użytkownika i/lub innym sprzętem. Bez odstępstwa od ogólności powyższego, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani ryzyka za korzystanie przez Użytkownika z Internetu.

7. Usługi lub treści osób trzecich

7.1. Podczas korzystania z Usług Użytkownik może przeglądać treści lub usługi świadczone przez osoby trzecie, w tym reklamy i recenzje dotyczące Platform osób trzecich.

7.2. Nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie przyjmujemy takich treści lub usług i mogą one nie zawsze być dokładne lub aktualne.

7.3. W związku z tym zalecamy niezależną weryfikację wszystkich informacji przed poleganiem na nich, a wszelkie decyzje lub działania podjęte na podstawie takich informacji są na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

8. Linki

8.1. Strona internetowa może zawierać linki, treści, reklamy, promocje, logo i inne materiały innych stron internetowych lub oprogramowania, które są kontrolowane lub oferowane przez osoby trzecie (“Linki”). Przestrzegamy, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko związane z korzystaniem z takich stron internetowych, oprogramowania lub materiałów przed wyszukiwaniem, używaniem, poleganiem na lub kupowaniem czegokolwiek za pośrednictwem tych stron lub oprogramowania, lub w oparciu o takie materiały. Takie linki są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a użytkownik zgadza się, że w żadnym wypadku nie będzie nas pociągał do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na innych stronach internetowych lub w oprogramowaniu.

8.2. Włączenie Linków do Witryny nie stanowi poparcia, autoryzacji, sponsorowania, powiązania lub jakiegokolwiek innego połączenia pomiędzy Firmą a tymi stronami, oprogramowaniem lub ich operatorami.

8.3. Nie dokonaliśmy przeglądu żadnego z tych linków i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych lub oprogramowania, do których się one odnoszą. Ostrzegamy, że przed pobraniem, użyciem, poleganiem na lub zakupem czegokolwiek za pośrednictwem tych stron lub oprogramowania, należy upewnić się, że rozumie się ryzyko związane z korzystaniem z takich stron lub oprogramowania. W żadnym wypadku użytkownik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na innych stronach internetowych lub oprogramowaniu.

9. Różne

9.1. Możemy, według własnego uznania, zmieniać, modyfikować lub zaprzestać, od czasu do czasu, jakiejkolwiek z Usług i/lub wprowadzić nowe Usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w wyniku takich zmian, a użytkownik nie będzie miał żadnych roszczeń wobec nas w tym zakresie.

9.2. Możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze Warunki. W takim przypadku powiadomimy o tym użytkownika, publikując najbardziej aktualną wersję i zmieniając datę na górze tej strony, a wszelkie zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu. Kontynuując korzystanie z Witryny po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraża zgodę na zmienione Warunki.

9.3. Użytkownik zgadza się, że przesyłanie informacji do lub z Serwisu nie tworzy między nim a Spółką żadnych relacji odbiegających od tych określonych w niniejszym Regulaminie.

9.4. Niniejsze Warunki oraz Polityka Prywatności, wraz ze zmianami wprowadzanymi co jakiś czas, stanowią jedyne obowiązujące umowy pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, a żadne oświadczenie, obietnica, zgoda lub zobowiązanie, zarówno pisemne, jak i ustne, które nie jest zawarte w Warunkach Polityki Prywatności, nie będzie wiążące dla stron.

9.5. Żadne zaniechanie lub opóźnienie z naszej strony w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka prawnego nie będzie skutkowało zrzeczeniem się go, ani też żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie takiego prawa, uprawnienia lub środka prawnego nie wyklucza innego lub dalszego jego wykonania lub wykonania innego prawa, uprawnienia lub środka prawnego.

9.6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd właściwy za niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, wówczas takie postanowienie zostanie wyłączone z niniejszych Warunków, a pozostała część niniejszych Warunków będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie zostało wyłączone i będzie egzekwowana zgodnie z jego warunkami; pod warunkiem jednak, że w takim przypadku niniejsze Warunki będą interpretowane w taki sposób, aby w największym stopniu zgodne i dozwolone przez obowiązujące prawo było znaczenie i intencja wyłączonego postanowienia określone przez taki sąd właściwy.

9.7. Możemy przenieść lub scedować wszelkie nasze prawa i obowiązki na osoby trzecie; bez odstępstw od powyższego, Witryna i/lub wszelkie Usługi mogą być obsługiwane przez osoby trzecie. Użytkownik nie może przenosić, przypisywać ani zastawiać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.