Polityka prywatności

Zobowiązujemy się do zabezpieczenia Państwa Danych osobowych i Państwa prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności została stworzona, aby poinformować Cię o tym, jak zarządzamy, zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje, które podajesz w związku z Naszą stroną internetową xbitcoin.club („Strona”).

Będziemy przestrzegać następujących zasad:

 • Zachowanie przejrzystości w zakresie gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych o Tobie:
  Dla firmy Us ważne jest, aby w każdej chwili mieć wszystkie informacje wymagane do podejmowania świadomych decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych na swój temat. W tym celu będziemy wykorzystywać różne techniki i środki mające na celu dostarczenie Państwu odpowiednich informacji o przetwarzaniu dotyczących Państwa Danych Osobowych, we właściwym trybie i czasie.
  Ponadto, jeśli uznamy, że użytkownik powinien otrzymać określone informacje, przekażemy mu je w odpowiednim czasie i miejscu.
  Chętnie odpowiemy również na wszelkie pytania i udzielimy wszelkich wyjaśnień, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych. W tym celu można zwrócić się do nas, wysyłając e-mail na następujący adres: [email protected]
 • Przetwarzać Dane Osobowe o Tobie wyłącznie w celach określonych w Polityce:
  Cele, dla których możemy przetwarzać Dane osobowe użytkownika, obejmują między innymi udostępnienie użytkownikowi Witryny firmy Moneybookers i świadczenie usług w niej zawartych („Usługi”), zwiększenie komfortu użytkowania Witryny firmy Moneybookers, udoskonalenie Usług firmy Moneybookers (w tym Witryny), ochronę praw i interesów firmy Moneybookers, prowadzenie działalności biznesowej i administracyjnej, która wspiera świadczenie Usług firmy Moneybookers na rzecz użytkowników i/lub spełnienie wszelkich wymogów prawnych i/lub regulacyjnych.
  Ponadto, będziemy przetwarzać Dane Osobowe o użytkowniku w celu zrozumienia jego osobistych potrzeb i preferencji.
 • Zainwestowanie znacznych zasobów w celu poszanowania Twoich praw w związku z danymi osobowymi o Tobie:
  Stosujemy znaczące zasoby, aby umożliwić Państwu korzystanie z praw jako podmiotu danych. Dlatego użytkownik może zwrócić się do nas w dowolnym momencie, gdy chce przejrzeć dotyczące go Dane osobowe, poprosić nas o ich zmianę, usunięcie, zaprzestanie ich wykorzystywania do określonych celów lub ogólnie, lub przekazanie ich użytkownikowi lub stronie trzeciej. Spełnimy Twoje życzenia zgodnie z prawem.
 • W celu zabezpieczenia Danych Osobowych dotyczących użytkownika:
  Chociaż Firma nie może obiecać całkowitej ochrony danych osobowych użytkownika, może obiecać, że wykorzystuje i będzie nadal wykorzystywać szeroki wachlarz środków i działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

Nasza pełna polityka prywatności

1. Zakres?

Niniejsza Polityka opisuje, jakie Dane Osobowe Spółka zbiera o osobach fizycznych oraz w jaki sposób je zbiera, wykorzystuje, udostępnia osobom trzecim, zabezpiecza, przetwarza itp.

W niniejszej Polityce „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, która może być zidentyfikowana, bezpośrednio lub w połączeniu z dodatkowymi informacjami, które posiadamy lub do których mamy dostęp.

W niniejszej Polityce „przetwarzanie” Danych Osobowych odnosi się do każdej operacji lub zestawu operacji wykonywanych na Danych Osobowych, w tym zbierania, rejestrowania, organizowania, strukturyzowania, przechowywania, dostosowywania lub zmieniania, wyszukiwania, konsultowania, wykorzystywania, ujawniania przez przesyłanie, rozpowszechniania lub udostępniania w inny sposób, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia Danych Osobowych.

Nasze Usługi są przeznaczone dla ogółu odbiorców i nie są skierowane do dzieci poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy świadomie ani nie zabiegamy o informacje od osób poniżej 18 roku życia ani świadomie nie umożliwiamy takim osobom dostępu do naszych Usług. Jeśli dowiemy się, że informacje o dziecku zostały zebrane, podejmiemy rozsądne kroki, aby usunąć takie informacje tak szybko, jak to możliwe.

2. Kiedy zbieramy dane osobowe o Tobie?

Gromadzimy Dane osobowe użytkownika za każdym razem, gdy korzysta on z Naszych usług, korzysta z Naszych kanałów obsługi, korzysta z Witryny i/lub kontaktuje się z nami. W niektórych przypadkach użytkownik aktywnie dostarcza nam dane osobowe, a w innych przypadkach gromadzimy dane osobowe o użytkowniku poprzez badanie i analizowanie korzystania przez niego z Usług i/lub kanałów usługowych Firmy.

3. Brak obowiązku udostępniania danych osobowych Spółce i jego konsekwencje

Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych na swój temat. Jednak w niektórych przypadkach niepodanie takich Danych osobowych uniemożliwi nam świadczenie Usług na rzecz użytkownika, uniemożliwi mu korzystanie z Witryny i/lub spowoduje nieprawidłowe działanie Naszych Usług i Witryny.

4. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy?

Dane osobowe Gromadzimy przy każdym wejściu na Stronę: informacje te obejmują dziennik aktywności online, informacje o ruchu (w tym m.in. adres IP, czas dostępu, datę dostępu, odwiedzane strony internetowe i mobilne, używany język, raporty o awariach oprogramowania i rodzaj używanej przeglądarki, informacje dotyczące urządzenia, z którego korzystał użytkownik. Niektóre z tych informacji mogą nie identyfikować użytkownika osobiście i dlatego nie stanowią Danych Osobowych.

Dane osobowe, które otrzymujemy od użytkownika: wszelkie Dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam z własnej woli, kontaktując się z nami.

Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika w celu przekazania ich stronom trzecim: informacje te obejmują imię i nazwisko oraz adres e-mail.

5. Cele przetwarzania danych osobowych i ich podstawa prawna

Spółka przetwarza Państwa Dane osobowe dla jednego lub więcej celów przedstawionych w tej sekcji i zgodnie z odpowiednią podstawą prawną.

Spółka nie będzie przetwarzać Danych Osobowych o Tobie, chyba że istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania. Podstawy prawne, zgodnie z którymi Spółka może przetwarzać Dane osobowe dotyczące Państwa, są następujące:

 • Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub kilku określonych celach. Dotyczy to przypadków, w których użytkownik specjalnie przekazuje nam swoje dane za pośrednictwem Witryny, abyśmy mogli je przekazać osobom trzecim.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią. Na przykład w celu udoskonalenia Naszych Usług lub w celu realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
  W każdej chwili możesz zwrócić się do nas, wysyłając zawiadomienie na adres e-mail [email protected], w celu otrzymania informacji dotyczących przeprowadzonego przez nas przeglądu. W ten sposób można stwierdzić, że Możemy przetwarzać Dane Osobowe o Tobie z uwagi na to, że takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią.

Poniższa lista przedstawia cele, dla których Firma może przetwarzać Dane osobowe użytkownika oraz podstawę prawną takiego przetwarzania:

#PrzeznaczeniePodstawa prawna
1W celu przekazania Twoich danych osobom trzecim na Twoje życzenieMożemy zbierać Dane Osobowe o Tobie w celu przekazania ich osobom trzecim, jeśli wyraźnie tego zażądasz.Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub kilku określonych celach.
2W celu odpowiedzi na zapytania, wnioski i/lub skargiPrzetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Użytkownika jest wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące korzystania z Usług przez Użytkownika.Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.
3W celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub nakazów sądowych lub administracyjnychPrzetwarzamy dane osobowe dotyczące użytkownika w celu wypełnienia różnych zobowiązań prawnych Firmy.Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
4W celu ulepszenia Naszych usługMożemy wykorzystywać Dane osobowe dotyczące użytkownika w celu ulepszenia Naszych usług. Takie przetwarzanie będzie obejmować między innymi wszelkie logi awarii lub inne raporty o usterkach uzyskane w odniesieniu do Usług.Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.
5W celu zapobiegania oszustwom, nadużyciom w korzystaniu z Naszych UsługPrzetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.
6W celu wykonywania i utrzymywania różnych działań wspierających świadczenia Naszych UsługTakie działania obejmują funkcje back-office, działania związane z rozwojem biznesu, podejmowanie decyzji strategicznych, mechanizmy nadzoru itp.Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.
7W celu przeprowadzenia analizy, w tym analizy statystycznejWykorzystujemy różne środki analityczne (w tym statystyczne) do podejmowania decyzji w różnych sprawach.Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.
8W celu ochrony interesów, praw i aktywów Naszych i osób trzecich, w tym inicjowania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnychMożemy przetwarzać Dane osobowe użytkownika w celu ochrony interesów, praw i aktywów Naszych lub osób trzecich, zgodnie z jakimkolwiek prawem, przepisami lub umową, w tym wszelkimi warunkami i zasadami Naszej firmy.Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.

6. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Firma może również udostępniać Dane osobowe użytkownika stronom trzecim, które świadczą na rzecz Firmy usługi, takie jak dostawcy usług przechowywania i hostingu, informacje o adresie IP, analiza doświadczeń użytkowników i badania, usługi analityczne, techniczne i diagnostyczne.

Ponadto, użytkownik może wyraźnie zażądać, abyśmy przekazali określone Dane Osobowe o użytkowniku zewnętrznym platformom transakcyjnym Bitcoin. W takich przypadkach firma Tygodnia udostępni dane osobowe, które użytkownik przekaże firmie Tygodnia w takim celu, takim stronom trzecim, a wykorzystanie przez nie danych osobowych użytkownika będzie podlegało ich własnym politykom prywatności.

Spółka może również udostępniać Dane Osobowe o Użytkowniku swoim podmiotom powiązanym i partnerom biznesowym, którzy dostarczają jej zasoby umożliwiające Spółce wzbogacenie i podniesienie poziomu usług i produktów, które dostarcza swoim użytkownikom.

Firma może udostępnić dane osobowe użytkownika organom rządowym, lokalnym, urzędowym i regulacyjnym, a także jeśli takie ujawnienie jest wymagane w celu ochrony interesów, praw i aktywów Firmy i stron trzecich, w tym wszczęcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Ponadto, Firma może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika potencjalnym nabywcom lub inwestorom lub kredytodawcom Firmy i/lub każdej firmy z grupy firm, której częścią jest Firma, lub w przypadku jakiejkolwiek podobnej transakcji (w tym sprzedaży aktywów Firmy i/lub każdej firmy z grupy firm, której częścią jest Firma), i/lub w związku z jakąkolwiek fuzją, reorganizacją, konsolidacją lub bankructwem Firmy i/lub każdej firmy z grupy firm, której częścią jest Firma.

7. Pliki cookie i usługi osób trzecich

Możemy korzystać z pewnych usług stron trzecich, takich jak firmy analityczne lub firmy dostarczające reklamy w naszej Witrynie, które mogą również korzystać z plików cookie lub innych technologii, a te praktyki i dostawcy podlegają ich własnym politykom.

Cookie (czyli mały plik tekstowy) jest instalowany na urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzasz lub uzyskujesz dostęp do Serwisu. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie informacji o użytkowniku i jego zachowaniu, w celu poprawy doświadczenia użytkownika, zapamiętania jego preferencji i ustawień oraz dostosowania i oferowania mu produktów i usług, które mogą go zainteresować. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania statystyk i wykonywania analiz.

Niektóre z plików cookie, których możemy używać, to pliki cookie sesji, które są pobierane tymczasowo do urządzenia użytkownika i trwają do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej, podczas gdy inne to trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika po zaprzestaniu przeglądania Witryny i mogą być wykorzystane, aby pomóc Witrynie zapamiętać użytkownika jako powracającego gościa, gdy ponownie odwiedzi on Witrynę.

Rodzaje plików cookies:

Pliki cookie, których możemy używać, są klasyfikowane według ich funkcjonalności w następujący sposób:

Rodzaj pliku cookiePrzeznaczenieInformacje dodatkowe
Ściśle niezbędne pliki cookieTe pliki cookie są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po stronie internetowej i korzystania z żądanych funkcji. Są one wykorzystywane do dostarczania użytkownikowi Naszych treści, produktów i usług, o które użytkownik prosił.Takie pliki cookie są niezbędne, aby pomóc urządzeniu użytkownika w pobieraniu lub przesyłaniu informacji, aby użytkownik mógł poruszać się po Witrynie, korzystać z jej funkcji i powracać do stron, które wcześniej odwiedził.Te pliki cookie gromadzą Dane osobowe o Tobie, takie jak nazwa użytkownika i data ostatniego logowania, i identyfikują Cię jako zalogowanego na Stronie internetowej.Te pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej (pliki cookie sesji).
Ciasteczka funkcjonalnościTe pliki cookie są używane do rozpoznania użytkownika, gdy powraca on na stronę internetową i pozwalają nam zapamiętać jego wybory i preferencje.Te pliki cookie przetrwają zamknięcie przeglądarki internetowej i utrzymają się do ich obowiązującego czasu ważności.
Pliki cookie dotyczące wydajnościTe pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania zbiorczych statystyk dotyczących wydajności strony internetowej oraz do testowania i ulepszania tej wydajności, w celu zapewnienia lepszych doświadczeń użytkownika. Ponadto umożliwiają nam one realizację funkcji analitycznych na Stronie.Te pliki cookie gromadzą zanonimizowane dane, które nie są związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.Te pliki cookie są ważne przez różne okresy; niektóre są usuwane po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy inne mają nieokreślony okres ważności.

Blokowanie i usuwanie plików cookie

Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować i usunąć niektóre lub wszystkie pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do instrukcji, jak to zrobić w odniesieniu do niektórych najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, niektóre lub wszystkie cechy i funkcjonalności Strony mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

INFORMACJA O ŚLEDZENIU ONLINE

W TEJ CHWILI TA USŁUGA NIE OBSŁUGUJE SYGNAŁÓW „DO-NOT-TRACK”.

8. Przechowywanie danych osobowych o użytkowniku

Firma przechowuje Dane Osobowe o użytkowniku tak długo, jak jest to wymagane do spełnienia celów przetwarzania Danych Osobowych określonych w niniejszej Polityce lub przez dłuższy okres wymagany zgodnie z ustawodawstwem, regulacjami, zasadami i nakazami, które nas dotyczą.

W celu zapewnienia, że Dane osobowe użytkownika nie są przechowywane dłużej niż jest to wymagane, firma Tyco Electronics dokonuje okresowego przeglądu przechowywanych przez nią Danych osobowych, aby sprawdzić, czy jakiekolwiek Dane osobowe mogą zostać usunięte.

9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. jurysdykcji innej niż ta, w której mieszka użytkownik) lub do organizacji międzynarodowych. W takich okolicznościach Firma podejmie odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę Danych osobowych o użytkowniku oraz zapewnić dostępność egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą, oraz skutecznych środków prawnych dla osób, których dane dotyczą.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), pamiętaj, że te zabezpieczenia i ochrona będą dostępne, jeśli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

 • Przekazanie następuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które Komisja UE uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych, które są im przekazywane zgodnie z art. 45 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku („GDPR”), w tym wszelkie przekazania zgodnie z ramami Tarczy Prywatności UE-USA;
 • Przekazanie następuje zgodnie z prawnie wiążącym i egzekwowalnym instrumentem między władzami lub organami publicznymi na mocy art. 46 ust. 2 lit. a) GDPR; lub
 • Przekazanie jest zgodne ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję UE na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c GDPR. Z przyjętymi przez Komisję UE klauzulami można zapoznać się na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 • Użytkownik może zażądać od Spółki przedstawienia szczegółów dotyczących zabezpieczeń stosowanych przez nią w celu ochrony Danych Osobowych o nim, które są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]

10. Ochrona danych osobowych o użytkowniku

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych Osobowych, z uwzględnieniem ryzyka, jakie niesie ze sobą przetwarzanie, w szczególności przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Możemy być zobowiązani, ze względu na zobowiązania prawne lub inne zobowiązania poza Naszą kontrolą, do przekazania Danych osobowych o użytkowniku stronom trzecim, takim jak organy publiczne. W takich okolicznościach mamy ograniczoną kontrolę nad poziomem ochrony danych osobowych użytkownika przez takie strony trzecie.

Wszelkie przekazywanie Danych Osobowych przez Internet nie może być w pełni zabezpieczone. W związku z tym Firma nie może zapewnić ochrony Danych Osobowych dotyczących użytkownika, gdy są one przekazywane przez Internet do Nas.

11. Linki do stron internetowych osób trzecich

Na stronie internetowej mogą znajdować się linki do stron internetowych i/lub aplikacji osób trzecich. Firma nie kontroluje takich stron internetowych i aplikacji, ani zbierania i/lub przetwarzania danych osobowych o użytkowniku przez takie strony internetowe i aplikacje, a także nie ponosi odpowiedzialności za takie strony internetowe i aplikacje, ani za ich politykę prywatności i ochrony danych oraz działania. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do jakichkolwiek działań podejmowanych za pośrednictwem takich stron internetowych i/lub aplikacji.

W każdym przypadku, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych i/lub aplikacji takich osób trzecich, zalecamy dokładne zapoznanie się z ich polityką prywatności przed skorzystaniem z takich stron internetowych i/lub aplikacji oraz przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych użytkownika.

12. Zmiany w niniejszej polityce

Możemy od czasu do czasu zmieniać warunki niniejszej Polityki. W każdym przypadku, gdy wprowadzimy zmiany do niniejszej Polityki, powiadomimy o nich użytkownika poprzez opublikowanie zaktualizowanej Polityki na Stronie Internetowej. Ponadto, gdy wprowadzimy znaczące zmiany w niniejszej Polityce, będziemy starali się poinformować o takich zmianach za pomocą środków komunikacji, które uznamy za odpowiednie do poinformowania użytkownika o takich zmianach oraz poprzez opublikowanie informacji o takich zmianach na Stronie. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki na naszej Stronie internetowej.

13. Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych o Tobie

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy Dane osobowe na jego temat są przez nas gromadzone, poprosić o przegląd takich danych, w razie potrzeby poprawić ich treść oraz usunąć Dane osobowe, które nie są już nam potrzebne. Mogą Państwo również ograniczyć swoją zgodę na określone przetwarzanie Państwa Danych Osobowych.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, przeczytaj poniższą sekcję:

W stosunku do Danych Osobowych dotyczących Państwa przysługują Państwu następujące prawa. Aby skorzystać z takich praw, możesz wysłać żądanie wykonania swoich praw na następujący adres e-mail: [email protected]

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo otrzymać od Spółki potwierdzenie, czy Dane Osobowe na jego temat są przetwarzane, a jeśli tak jest, dostęp do Danych Osobowych oraz następujące informacje: (1) cele przetwarzania; (2) kategorie Danych Osobowych, których to dotyczy; (3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub organizacje międzynarodowe; (4) jeżeli jest to możliwe, przewidywany okres przechowywania Danych Osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteria zastosowane do określenia tego okresu; (5) istnienie prawa do żądania od Firmy sprostowania lub usunięcia Danych Osobowych lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych dotyczących użytkownika lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; (6) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; (7) jeśli Dane Osobowe nie zostały zebrane od użytkownika, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła; (8) istnienie profilowania; oraz (9) jeśli Dane Osobowe są przekazywane do kraju trzeciego poza EOG lub do organizacji międzynarodowej, odpowiednie zabezpieczenia związane z przekazywaniem.

Firma dostarczy kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu i może pobrać uzasadnioną opłatę za wszelkie dalsze kopie, których zażąda użytkownik. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną i o ile użytkownik nie zażąda inaczej, informacja zostanie przekazana w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

Prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W związku z tym, jeżeli żądanie narusza prawa i wolności innych osób, Spółka może nie spełnić żądania lub uczynić to w ograniczonym zakresie.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do uzyskania od Spółki sprostowania niedokładnych Danych Osobowych na Twój temat. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych na Pani/Pana temat, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do uzyskania od Spółki usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących podstaw: (a) Dane Osobowe nie są już niezbędne w odniesieniu do celu, dla którego zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone; (b) wycofasz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; (c) w dowolnym momencie zgłosisz sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Danych osobowych o Tobie, które jest oparte na uzasadnionych interesach realizowanych przez Nas lub przez stronę trzecią, a nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania; (d) wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych o Tobie na potrzeby marketingu bezpośredniego; (e) Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem; lub (f) Dane osobowe dotyczące Użytkownika muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego w prawie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka.

Prawo to nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne (a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka; lub (b) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do uzyskania od Spółki ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych dotyczących Państwa, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: (a) dokładność Danych Osobowych jest kwestionowana przez Użytkownika, przez okres umożliwiający Firmie weryfikację dokładności Danych Osobowych dotyczących Użytkownika; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu dotyczących Cię Danych Osobowych, a w zamian żądasz ograniczenia ich wykorzystywania; (c) Firma nie potrzebuje już Danych Osobowych o Tobie do celów przetwarzania, ale Dane Osobowe są wymagane przez Ciebie do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; (d) jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych o Tobie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub stronę trzecią, chyba że Firma wykaże istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (e) jeżeli Dane Osobowe o Tobie są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim są związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli przetwarzanie Danych osobowych o Tobie zostało ograniczone w wyniku Twojego żądania, takie Dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa Danych Osobowych, które dostarczyli Państwo Firmie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jak również prawo do przekazania tych Danych Osobowych innemu administratorowi, jeżeli (a) przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie lub na umowie, której jesteś stroną, oraz (b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, mają Państwo prawo do tego, aby Dane Osobowe dotyczące Państwa były przekazywane bezpośrednio przez Spółkę innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Skorzystanie z prawa do przenoszenia danych nie narusza praw Użytkownika i Spółki wynikających z prawa do usunięcia danych. Ponadto prawo do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Danych osobowych o Tobie, które opiera się na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią, w tym profilowania opartego na takich prawnie uzasadnionych interesach. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykażemy istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę udzieloną nam w celu przetwarzania Danych osobowych na jego temat, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ustanowionego przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Prawa Użytkownika w odniesieniu do Danych osobowych o nim, przedstawione w niniejszej sekcji 13, mogą być ograniczone przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Spółka.

Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, dostarczymy żądane informacje zgodnie z prawami określonymi w niniejszym punkcie 13. W razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Poinformujemy Cię o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Twojego wniosku, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

Informacje wymagane zgodnie z Twoimi prawami przedstawionymi w niniejszym punkcie 13 są dostarczane bezpłatnie, chyba że w niniejszym punkcie 13 stwierdzono inaczej. Jeżeli żądania są wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności z powodu ich powtarzalności, możemy (a) pobierają uzasadnioną opłatę, uwzględniającą koszty administracyjne udzielenia informacji lub przekazania informacji lub podjęcia żądanego działania; lub (b) odmówić podjęcia działań w związku z wnioskiem.

Spółka może zażądać od Użytkownika dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jego tożsamości w celu spełnienia żądania zgodnie z prawami Użytkownika określonymi w niniejszym punkcie 13, jeżeli Spółka ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie.