Zásady ochrany osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje a vaše súkromie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené s cieľom informovať vás o tom, ako spravujeme, zhromažďujeme, uchovávame a používame informácie, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s našou webovou stránkou xbitcoin.club („webová stránka“).

Budeme dodržiavať tieto zásady:

 • Transparentnosť pri zhromažďovaní a spracúvaní vašich osobných údajov:
  Pre nás je dôležité, aby ste mali vždy k dispozícii všetky informácie potrebné na kvalifikované rozhodovanie o spracovaní vašich osobných údajov. Na tento účel budeme využívať rôzne techniky a opatrenia, ktorých cieľom je poskytnúť vám relevantné informácie o spracovaní vašich osobných údajov, a to správnym spôsobom a v správnom čase.
  Okrem toho, ak zistíme, že je potrebné poskytnúť vám konkrétne informácie, poskytneme vám ich vo vhodnom čase a na vhodnom mieste.
  V rámci zákonných obmedzení vám tiež radi odpovieme na všetky vaše otázky a poskytneme vám akékoľvek potrebné vysvetlenie. Za týmto účelom sa na nás môžete obrátiť zaslaním e-mailu na túto adresu: [email protected]
 • spracúvať vaše osobné údaje výlučne na účely uvedené v týchto zásadách:
  Medzi účely, na ktoré môžeme spracúvať vaše osobné údaje, patrí okrem iného sprístupnenie našej webovej lokality a poskytovanie služieb, ktoré sú na nej obsiahnuté (ďalej len „služby“), zlepšenie používateľského zážitku na našej webovej lokalite, zlepšenie našich služieb (vrátane webovej lokality), ochrana našich práv a záujmov, vykonávanie obchodných a administratívnych činností, ktoré podporujú poskytovanie našich služieb našim používateľom, a/alebo dodržiavanie akýchkoľvek právnych a/alebo regulačných požiadaviek.
  Okrem toho budeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme pochopili vaše osobné potreby a preferencie.
 • Investovať značné prostriedky na dodržiavanie vašich práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi:
  Využívame značné zdroje, aby sme vám umožnili uplatniť vaše práva ako dotknutej osoby. Preto sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť, ak si želáte skontrolovať svoje osobné údaje, požiadať nás o ich zmenu, vymazanie, ukončenie ich používania na konkrétne účely alebo všeobecne, alebo ich prenos na vás alebo na tretiu stranu. Vaše želania splníme v súlade so zákonom.
 • Zabezpečenie osobných údajov o vás:
  Hoci nemôžeme sľúbiť absolútnu ochranu vašich osobných údajov, môžeme sľúbiť, že používame a budeme používať širokú škálu prostriedkov a opatrení zameraných na zabezpečenie bezpečnosti vašich osobných údajov.

Naše úplné zásady ochrany osobných údajov

1. Rozsah?

Tieto zásady opisujú, aké osobné údaje spoločnosť zhromažďuje o fyzických osobách a ako ich zhromažďuje, používa, zdieľa s tretími stranami, zabezpečuje, spracováva atď.

V týchto zásadách sa pod pojmom „osobné údaje“ rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo v kombinácii s ďalšími informáciami, ktoré máme k dispozícii alebo ku ktorým máme prístup.

V týchto zásadách sa „spracovaním“ osobných údajov rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, organizovania, štruktúrovania, uchovávania, prispôsobovania alebo zmeny, vyhľadávania, nahliadania, používania, zverejňovania prenosom, šírenia alebo iného sprístupňovania, zosúlaďovania alebo kombinovania, obmedzovania, vymazávania alebo ničenia osobných údajov.

Naše služby sú určené pre širokú verejnosť a nie sú určené pre deti mladšie ako 18 rokov. Od osôb mladších ako 18 rokov vedome nezhromažďujeme ani nevyžadujeme informácie, ani vedome neumožňujeme takýmto osobám prístup k našim službám. Ak sa dozvieme, že boli zhromaždené informácie o dieťati, podnikneme primerané kroky, aby sme tieto informácie čo najskôr vymazali.

2. Kedy zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje o vás zhromažďujeme vždy, keď využívate naše služby, používate naše kanály služieb, používate webovú lokalitu a/alebo nás kontaktujete. V niektorých prípadoch nám Osobné údaje aktívne poskytnete a v iných prípadoch budeme Osobné údaje o vás zhromažďovať skúmaním a analýzou vášho používania Našich služieb a/alebo našich kanálov služieb.

3. Žiadna povinnosť poskytnúť osobné údaje spoločnosti a jej dôsledky

Nie ste povinní poskytnúť nám žiadne osobné údaje o vás. V niektorých prípadoch nám však neposkytnutie takýchto osobných údajov zabráni v poskytovaní Služieb, znemožní vám používať Webovú stránku a/alebo spôsobí nefunkčnosť Našich Služieb a Webovej stránky.

4. Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme?

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme pri každom prehliadaní webovej lokality: tieto informácie zahŕňajú záznam online aktivity, informácie o prevádzke (vrátane, bez obmedzenia, IP adresy, času prístupu, dátumu prístupu, navštívených webových a mobilných stránok, použitého jazyka, hlásení o zlyhaní softvéru a typu použitého prehliadača, informácií o použitom zariadení. Niektoré z týchto informácií vás nemusia osobne identifikovať, a preto nepredstavujú osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré od vás dostávame: akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete z vlastnej vôle, keď nás kontaktujete.

Osobné údaje, ktoré nám výslovne poskytnete na odoslanie tretím stranám: tieto informácie zahŕňajú vaše meno a e-mailovú adresu.

5. Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ

Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na jeden alebo viacero účelov uvedených v tejto časti a podľa príslušného právneho základu.

Spoločnosť nebude spracúvať vaše osobné údaje, ak na to nebude existovať právny základ. Právne základy, na základe ktorých môže spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje, sú tieto:

 • Poskytli ste súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Týka sa to prípadov, keď nám výslovne poskytnete svoje údaje prostredníctvom webovej lokality, aby sme ich poskytli tretím stranám.
 • Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany. Napríklad na účely zlepšenia našich služieb alebo na účely uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov.
 • Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť vzťahuje.
  Kedykoľvek sa na Nás môžete obrátiť zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu [email protected], aby ste dostali informácie o nami vykonanej kontrole. Z toho vyplýva, že môžeme spracúvať vaše osobné údaje z dôvodu, že takéto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany.

V nasledujúcom zozname sú uvedené účely, na ktoré môžeme spracúvať vaše osobné údaje, a právny základ takéhoto spracúvania:

#ÚčelPrávny základ
1Na účely poskytnutia vašich údajov tretím stranám na vašu žiadosťMôžeme zhromažďovať vaše osobné údaje, aby sme ich mohli poskytnúť tretím stranám, ak o to výslovne požiadate.Poskytli ste súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.
2Aby sme mohli odpovedať na vaše otázky, žiadosti a/alebo sťažnosti Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky týkajúce sa používania Služieb.Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany.
3Aby sme splnili akékoľvek právne povinnosti alebo súdne či správne príkazySpracúvame vaše osobné údaje, aby sme splnili naše rôzne právne povinnosti.Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť vzťahuje.
4S cieľom zlepšiť Naše službyMôžeme použiť vaše osobné údaje s cieľom zlepšiť Naše služby. Takéto spracovanie bude okrem iného zahŕňať všetky záznamy o haváriách alebo iné správy o poruchách získané v súvislosti so službami.Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany.
5Aby sme zabránili podvodom, zneužívaniu našich služiebSpracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany.
6S cieľom vykonávať a udržiavať rôzne činnosti podporujúce poskytovanie našich služiebTakéto činnosti zahŕňajú funkcie back-office, činnosti v oblasti rozvoja podnikania, strategické rozhodovanie, mechanizmy dohľadu atď.Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany.
7Na vykonávanie analýz vrátane štatistických analýzPri rozhodovaní o rôznych otázkach používame rôzne analytické opatrenia (vrátane štatistických).Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany.
8S cieľom chrániť naše záujmy, práva a majetok a záujmy tretích strán vrátane iniciovania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokovMôžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom chrániť naše záujmy, práva a majetok alebo záujmy, práva a majetok tretích strán v súlade s akýmkoľvek zákonom, nariadením alebo dohodou vrátane akýchkoľvek našich podmienok a zásad.Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany.

6. Prenos osobných údajov tretím stranám

Spoločnosť môže tiež zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby, ako sú poskytovatelia úložísk a hostingových služieb, informácie o IP adresách, analýza skúseností používateľov a výskumné, analytické, technické a diagnostické služby.

Okrem toho môžete výslovne požiadať, aby sme určité vaše osobné údaje poskytli platformám tretích strán na obchodovanie s bitcoinmi. V takýchto prípadoch poskytneme Osobné údaje, ktoré nám na tento účel poskytnete, takýmto tretím stranám a ich používanie vašich Osobných údajov bude podliehať ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov.

Spoločnosť môže zdieľať vaše osobné údaje aj so svojimi spriaznenými subjektmi a obchodnými partnermi, ktorí jej poskytujú zdroje, ktoré jej umožňujú obohatiť a zlepšiť úroveň služieb a produktov, ktoré poskytuje svojim používateľom.

Spoločnosť môže zdieľať vaše osobné údaje s vládnymi, miestnymi, úradnými a regulačnými orgánmi, ako aj v prípade, ak je takéto zverejnenie potrebné na ochranu našich záujmov, práv a majetku a záujmov tretích strán vrátane iniciovania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje poskytnúť potenciálnym kupujúcim alebo investorom alebo veriteľom Spoločnosti a/alebo ktorejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny spoločností, ktorej je Spoločnosť súčasťou, alebo v prípade akejkoľvek podobnej transakcie (vrátane predaja aktív Spoločnosti a/alebo ktorejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny spoločností, ktorej je Spoločnosť súčasťou) a/alebo v súvislosti s akýmkoľvek zlúčením, reorganizáciou, konsolidáciou alebo konkurzom Spoločnosti a/alebo ktorejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny spoločností, ktorej je Spoločnosť súčasťou.

7. Súbory cookie a služby tretích strán

Môžeme využívať určité služby tretích strán, ako sú analytické spoločnosti alebo spoločnosti, ktoré na našej webovej lokalite poskytujú reklamu, ktoré môžu tiež používať súbory cookie alebo iné technológie, pričom tieto postupy a poskytovatelia podliehajú vlastným zásadám.

Súbor cookie (malý textový súbor) sa nainštaluje do zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite webové sídlo alebo naň pristupujete. Súbory cookie nám umožňujú zhromažďovať informácie o vás a vašom správaní s cieľom zlepšiť vaše používateľské skúsenosti, zapamätať si vaše preferencie a nastavenia a prispôsobiť a ponúknuť vám produkty a služby, ktoré vás môžu zaujímať. Súbory cookie sa môžu používať aj na zhromažďovanie štatistík a vykonávanie analýz.

Niektoré zo súborov cookie, ktoré môžeme používať, sú súbory cookie relácie, ktoré sa dočasne stiahnu do vášho zariadenia a trvajú, kým nezatvoríte webový prehliadač, zatiaľ čo iné sú trvalé súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom zariadení aj po ukončení prehliadania webovej lokality a môžu sa použiť na to, aby si vás webová lokalita zapamätala ako návštevníka, keď sa na ňu vrátite.

Typy súborov cookie:

Súbory cookie, ktoré môžeme používať, sú rozdelené podľa ich funkčnosti takto:

Typ súboru cookieÚčelĎalšie informácie
Nevyhnutne potrebné súbory cookieTieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a používať požadované funkcie. Používajú sa na to, aby sme vám poskytli náš obsah, produkty a služby, ktoré ste si vyžiadali.Takéto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby vaše zariadenie mohlo sťahovať alebo prenášať informácie, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite, používať jej funkcie a vrátiť sa na stránky, ktoré ste predtým navštívili.Tieto súbory cookie zhromažďujú vaše osobné údaje, ako napríklad používateľské meno a dátum posledného prihlásenia, a identifikujú vás ako prihláseného na webovej lokalite.Tieto súbory cookie sa vymažú, keď zatvoríte webový prehliadač (súbory cookie relácie).
Funkčnosť Súbory cookieTieto súbory cookie sa používajú na to, aby vás rozpoznali, keď sa vrátite na webové sídlo, a umožňujú nám zapamätať si vaše voľby a preferencie.Tieto súbory cookie prežijú aj po zatvorení webového prehliadača a platia až do uplynutia ich platnosti.
Výkonnostné súbory cookieTieto súbory cookie sa používajú na poskytovanie súhrnných štatistických údajov o výkone webovej lokality a na testovanie a zlepšovanie tohto výkonu s cieľom poskytnúť používateľom lepší zážitok. Okrem toho nám umožňujú vykonávať analytické funkcie na webovej lokalite.Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymizované údaje, ktoré sa netýkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.Tieto súbory cookie platia rôzne dlho; niektoré sa vymažú po zatvorení prehliadača, zatiaľ čo iné majú neobmedzenú platnosť.

Blokovanie a odstraňovanie súborov cookie

Nastavenia prehliadača môžete zmeniť tak, aby blokoval a vymazal niektoré alebo všetky súbory cookie. Nižšie nájdete odkazy na pokyny, ako to urobiť v niektorých najobľúbenejších webových prehliadačoch:

Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, niektoré alebo všetky funkcie a vlastnosti webovej lokality nemusia fungovať tak, ako bolo zamýšľané.

OZNÁMENIE O SLEDOVANÍ ONLINE

V SÚČASNOSTI TÁTO SLUŽBA NEPODPORUJE SIGNÁLY „NESLEDOVAŤ“.

8. Uchovávanie osobných údajov o vás

Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu spracovania osobných údajov, ako je uvedené v týchto Zásadách, alebo dlhšie obdobie, ako to vyžadujú právne predpisy, nariadenia, zásady a príkazy, ktoré sa na nás vzťahujú.

Aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje nebudú uchovávané dlhšie, ako je potrebné, pravidelne kontrolujeme nami uchovávané osobné údaje s cieľom preskúmať, či je možné niektoré osobné údaje vymazať.

9. Prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Osobné údaje o vás sa môžu preniesť do tretej krajiny (t. j. do inej jurisdikcie, než v ktorej máte bydlisko) alebo medzinárodným organizáciám. Za takýchto okolností spoločnosť prijme primerané záruky na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov a zabezpečí, aby boli k dispozícii vymožiteľné práva dotknutých osôb a účinné právne prostriedky nápravy pre dotknuté osoby.

Ak ste obyvateľom EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru), upozorňujeme, že tieto záruky a ochrana budú k dispozícii, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • Prenos sa uskutočňuje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, o ktorej Komisia EÚ rozhodla, že poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sa do nej prenášajú podľa článku 45 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“), vrátane akéhokoľvek prenosu v súlade s rámcom ochrany súkromia medzi EÚ a USA;
 • Prenos sa uskutočňuje na základe právne záväzného a vykonateľného nástroja medzi orgánmi verejnej moci alebo subjektmi podľa článku 46 ods. 2 písm. a) GDPR alebo
 • Prenos je v súlade so štandardnými doložkami o ochrane údajov prijatými Komisiou EÚ podľa článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR. Doložky, ktoré prijala Komisia EÚ, sú k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 • Môžete požiadať, aby vám spoločnosť poskytla podrobné informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré používa na ochranu vašich osobných údajov prenášaných do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, a to zaslaním e-mailu na túto adresu: [email protected]

10. Ochrana osobných údajov o vás

Zavádzame vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov, pričom zohľadňujeme riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, zmena, neoprávnené zverejnenie alebo prístup k prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným osobným údajom.

V dôsledku zákonných alebo iných povinností, ktoré nemáme pod kontrolou, môžeme byť povinní preniesť vaše osobné údaje tretím stranám, napríklad orgánom verejnej moci. Za takýchto okolností máme obmedzenú kontrolu nad úrovňou ochrany osobných údajov, ktorú tieto tretie strany poskytujú.

Žiadny prenos osobných údajov prostredníctvom internetu nemôže byť úplne zabezpečený. Spoločnosť preto nemôže zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov pri ich prenose prostredníctvom internetu.

11. Odkazy na webové stránky tretích strán

Webové sídlo môže obsahovať odkazy na webové stránky a/alebo aplikácie tretích strán. Spoločnosť nekontroluje takéto webové stránky a aplikácie, ani zhromažďovanie a/alebo spracovanie vašich osobných údajov týmito webovými stránkami a aplikáciami, a nie sme zodpovední za tieto webové stránky a aplikácie, ani za ich zásady a činnosti týkajúce sa ochrany súkromia a údajov. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne činnosti vykonávané prostredníctvom takýchto webových stránok a/alebo aplikácií.

Pri každom prístupe na webové stránky a/alebo aplikácie takýchto tretích strán vám odporúčame, aby ste si pred použitím takýchto webových stránok a/alebo aplikácií a pred zverejnením akýchkoľvek vašich osobných údajov pozorne prečítali ich zásady ochrany osobných údajov.

12. Zmeny týchto zásad

Podmienky týchto zásad môžeme z času na čas zmeniť. Vždy, keď zmeníme tieto zásady, oznámime vám tieto zmeny zverejnením aktualizovaných zásad na webovej lokalite. Okrem toho, ak vykonáme významné zmeny a doplnenia týchto Zásad, budeme sa snažiť informovať vás o týchto zmenách a doplneniach prostredníctvom komunikačných prostriedkov, ktoré považujeme za primerane vhodné na informovanie o týchto zmenách a doplneniach, a zverejnením oznámenia o týchto zmenách a doplneniach na Webovom sídle. Ak nie je uvedené inak, všetky zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť po uverejnení aktualizovaných zásad na našom webovom sídle.

13. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov o vás

Vo všeobecnosti máte právo požadovať, aby sme vám poskytli potvrdenie o tom, či zhromažďujeme vaše osobné údaje, požiadať o preskúmanie týchto údajov, prípadne o opravu obsahu a vymazanie osobných údajov, ktoré už nepotrebujeme. Môžete tiež obmedziť svoj súhlas s určitým spracovaním vašich osobných údajov.

Ak ste občanom EHP, prečítajte si túto časť nižšie:

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte nárok na nasledujúce práva. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete poslať žiadosť o uplatnenie svojich práv na túto e-mailovú adresu: [email protected]

Právo na prístup

Máte právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a v takom prípade máte právo na prístup k osobným údajom a na nasledujúce informácie: (1) účely spracovania; (2) kategórie dotknutých Osobných údajov; (3) príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcov v tretích krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo medzinárodných organizácií; (4) ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého budú Osobné údaje uložené, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia; (5) existenciu práva požadovať od Spoločnosti opravu alebo vymazanie Osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania Osobných údajov o vás alebo namietať proti takémuto spracúvaniu; (6) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; (7) ak Osobné údaje neboli získané od vás, všetky dostupné informácie o ich zdroji; (8) existenciu profilovania; a (9) ak sa Osobné údaje prenášajú do tretej krajiny mimo EHP alebo medzinárodnej organizácie, príslušné záruky týkajúce sa prenosu.

Spoločnosť poskytne kópiu spracúvaných osobných údajov a môže si účtovať primeraný poplatok za akékoľvek ďalšie kópie, ktoré si vyžiadate. Ak žiadosť podávate elektronicky a ak nepožadujete inak, informácie sa poskytujú v bežne používanej elektronickej forme.

Právo získať kópiu osobných údajov nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb. Ak teda žiadosť poškodzuje práva a slobody iných osôb, spoločnosť nemusí vašej žiadosti vyhovieť alebo tak môže urobiť v obmedzenej miere.

Právo na opravu

Máte právo požadovať od Spoločnosti opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vzhľadom na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov o vás, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od spoločnosti vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov: (a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracované; (b) odvoláte svoj súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracovanie; (c) kedykoľvek namietate z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie; (d) namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; (e) osobné údaje boli spracované nezákonne; alebo (f) osobné údaje o vás musia byť vymazané z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktorému Spoločnosť podlieha.

Toto právo sa neuplatňuje v rozsahu, v akom je spracovanie nevyhnutné (a) na splnenie právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktorému Spoločnosť podlieha, alebo (b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať od spoločnosti obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak platí jedna z nasledujúcich podmienok: (a) presnosť osobných údajov spochybníte, a to na obdobie, ktoré Spoločnosti umožní overiť presnosť osobných údajov o vás; (b) spracovanie je nezákonné a vy nesúhlasíte s vymazaním osobných údajov o vás a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich používania; (c) Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje o vás na účely spracovania, ale osobné údaje potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (d) ak je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretej strany, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo (e) ak sa osobné údaje o vás spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisia s takýmto priamym marketingom.

Ak bolo spracúvanie vašich osobných údajov na základe vašej žiadosti obmedzené, takéto osobné údaje sa s výnimkou ich uchovávania spracúvajú len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako aj právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak (a) spracúvanie je založené na vašom súhlase alebo na zmluve, ktorej ste zmluvnou stranou, a (b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby boli osobné údaje o vás prenesené priamo zo spoločnosti inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Uplatnením vášho práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté vaše práva a práva spoločnosti na vymazanie údajov. Okrem toho právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch spoločnosti alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na takýchto oprávnených záujmoch. V takom prípade nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo odvolať súhlas

Súhlas, ktorý ste nám poskytli na účely spracovania vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na vašom súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu zriadenému členským štátom na ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov v Európskej únii.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi o vás, ako je uvedené v tejto časti 13, môžu byť obmedzené právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktorým spoločnosť podlieha.

Požadované informácie vám poskytneme v súlade s vašimi právami uvedenými v tejto časti 13 bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. V prípade potreby sa táto lehota môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní zložitosť a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti spolu s dôvodmi odkladu.

Informácie požadované v súlade s vašimi právami uvedenými v tomto oddiele 13 sa poskytujú bezplatne, pokiaľ nie je v tomto oddiele 13 uvedené inak. Ak sú žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä z dôvodu ich opakovaného charakteru, môžeme buď (a) vyberie primeraný poplatok, pričom zohľadní administratívne náklady na poskytnutie informácie alebo oznámenia alebo vykonanie požadovaného opatrenia, alebo (b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Spoločnosť vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti, aby mohla splniť vašu žiadosť v súlade s vašimi právami uvedenými v tejto časti 13, ak máme odôvodnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá žiadosť podáva.